Przetargi.pl
Dostawa i położenie wykładziny podłogowej w budynku Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży S.P.Z.O.Z.

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy sp. z o.o. im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2822837 , fax. 067 2820868
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy sp. z o.o. im. dr. Władysława Biegańskiego
  ul. Strzelecka 32 32
  64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2822837, fax. 067 2820868
  REGON: 01062562000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i położenie wykładziny podłogowej w budynku Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży S.P.Z.O.Z.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 500 m kw. i położenie wykładziny podłogowej na powierzchni 364,23 m kw.w budynku Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży S.P.Z.O.Z
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441122000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oświadczenie dotyczące wymagań określonych w art. 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie wykonawcy, stwierdzające,że oferowane przez wykonawcę wykładziny oraz materiały zastosowane w trakcie kładzenia wykładziny posiadają wymagane prawem atesty i zezwolenia oraz , że są dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce oraz,że mogą być stosowane w placówkach służby zdrowia. Zaświadczenie stwierdzające,że dostarczone wykładziny mogą być stosowane w placówkach służby zdrowia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pulmonis.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach