Przetargi.pl
Remont cząstkowy masą asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych

Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-045 Pniewy, ul. Dworcowa 37
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2938601 , fax. 061 2910097
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Pniewy
  ul. Dworcowa 37 37
  62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2938601, fax. 061 2910097
  REGON: 00052955100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy masą asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykaz 800m2 powierzchni wyrw do naprawienia w poszczególnych miejscach: - ulice w Pniewach: Pogodna, Turowska, Jakubowska, Strzelecka, 25 Stycznia, Międzychodzka, św. Wawrzyńca, Rynek, Mickiewicza, Św. Ducha, Hallera; - drogi gminne: Lubocześnica, Busze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki wymagane od wykonawcy: - Wykonawca musi spełniać warunki określone w art.22 ust.1 cyt. ustawy, - Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1, 2 cyt. ustawy, - Oferta Wykonawcy winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ - Wykonawca powinien złożyć dokumenty wymagane w Rozdziale XII SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane: - formularz ofertowy - Załącznik nr 1 SIWZ - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków art..22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2 SIWZ - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne - oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń (zapis w formularzu ofertowym) - zaakceptowany projekt umowy - Załącznik nr 3 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pniewy.wlkp.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach