Przetargi.pl
Modernizacja Urologii

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8464770 , fax. 061 8464765
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Dojazd 34 34
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8464770, fax. 061 8464765
  REGON: 63117871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Urologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 3 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 150 000 tys. zł. brutto każda, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do złożonej oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - załączniki nr 2 i 3, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, minimum 3 roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 150 000 tys. zł. brutto każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 4, 4) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r., Dz. U. Nr 87, poz. 605). 2. że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w siwz: 1) Kosztorys ofertowy, 2) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1, 3) Oświadczenie Wykonawcy o czynnikach cenotwórczych - załącznik nr 5, 4) Oświadczenie Wykonawcy, że dokonał wizji lokalnej terenu, gdzie będzie wykonywany przedmiot zamówienia, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - p. Małgorzatę Polaczyk Badzińską. 5) Oświadczenie Wykonawcy, że do wykonania zamówienia użyje surowców i produktów posiadających atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia upoważnionych instytucji. 6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dołączyć harmonogram prac.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość prac zrealizowanych na obiektach szpitalnych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zamowienia.zozmswia.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach