Przetargi.pl
"Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 32-48-100, 32-48-125 , fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Mikołowskiego
  Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
  REGON: 27628477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i montaż następującego sprzętu : 1. zestawu projekcyjnego: Laptop, projektor + uchwyt, ekran do pracowni technologii gastronomicznej, do pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, do pracowni obsługi gości, do warsztatów szkolnych i pracowni montażu i konserwacji instalacji elektrycznych w ZSP w Ornontowicach - 5 zestawów. 2. komputerów przenośnych do pracowni przepisów ruchu drogowego i pracowni ekonomiki w ZSP w Ornontowicach i do pracowni językowej, pracowni matematycznej, pracowni fizycznej, pracowni ICT w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - 6 sztuk. 3. komputerów stacjonarnych do pracowni języków obcych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie i do pracowni językowej i pracowni ICT w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – 46 sztuki . 4. komputerów z oprogramowaniem do pracowni aplikacji internetowych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie – 16 sztuk. 5. pakietów programów komputerowych do obróbki grafiki wektorowej i rastrowej do tworzenia grafiki, animacji, filmów i materiałów dźwiękowych oraz treści do pracowni multimedialnej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie - 16 sztuk. 6. programów komputerowych do odczytywania pisma do pracowni multimedialnej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie - 16 sztuk. 7. drukarek w formacie A3 do pracownia technologii Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie - 1 sztuki. 8. urządzenia wielofunkcyjnego do pracowni plastyczno – technicznej i pracowni aplikacji internetowych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie – 5 sztuk. 9. urządzenia wielofunkcyjnego do 2 pracowni technologii gastronomicznej i pracowni ekonomiki w ZSP w Ornontowicach oraz pracowni językowej, pracowni matematycznej, pracowni fizycznej, ICT w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz 2 pracowni języków obcych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie – 8 sztuk. 10. zestawów komputerowych o parametrach pozwalających na pracę z serwerowymi systemami operacyjnymi do pracowni sieci komputerowych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie – 6 zestawów. 11. zestawu komputerowego o parametrach pozwalających na pracę jako stacja robocza do pracowni sieci komputerowych do Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie – 6 zestawów. 12. drukarki sieciowej do pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w ZSP w Ornontowicach – 1 sztuka. 13. serwera do obsługi komputerów i użytkowników oraz licencji przyłączeniowych (50szt.) do pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w ZSP w Ornontowicach – 1 komplet. 14. oprogramowania biurowego na 16 komputerów do pracowni językowej i na 16 komputerów do pracowni ICT w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – 2 sztuki 15. Access point bridge do pracowni językowej, pracowni matematycznej, pracowni fizycznej oraz pracowni ICT w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – 4 sztuki 16. oprogramowania biurowego do pracowni matematycznej oraz pracowni fizycznej w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – 2 sztuki. 17. oprogramowania antywirusowego na 32 komputery do pracowni ICT w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – 1 komplet. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do następujących szkół: 1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 ZSP Ornontowice, w godzinach uzgodnionych ze specjalistą ds. rekrutacji w ZSP Ornontowice. 2) Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 w godzinach uzgodnionych ze specjalistą ds. rekrutacji w ZST w Mikołowie. 3) Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ul. Fryderyka Chopina 11, w godzinach uzgodnionych ze specjalistą ds. rekrutacji w ZSEiU w Łaziskach Górnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt oraz licencje/oprogramowanie były fabrycznie nowe nieużywane. Licencje/ oprogramowanie muszą być zarejestrowane na Zamawiającego oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Dostarczony sprzęt musi być nowy. Licencje/ oprogramowanie muszą być w najnowszej wersji producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu/ oprogramowania legalności oraz żądanych trybów serwisu. Kody CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 30213000-5 - Komputery osobiste 30214000-2 - Stacje robocze 30232100-5 -Drukarki i plotery 30231300-0 - Monitory ekranowe 38652100-1 - Projektory 32420000-3 - Urządzenia sieciowe 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ); 1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.2. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w punkcie 2.1. nie składa się wraz z ofertą i formularzem ofertowym. 2.3. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania dokumentów o których mowa w punkcie 2.1. w formie elektronicznej, bądź środkami komunikacji elektronicznej. 3. Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dodatkowych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.1. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z ofertą. 5. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach