Przetargi.pl
Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW 908. Etap I - przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna.

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 785 467 , fax. 343 785 468
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
  ul. Sobieskiego 9
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 785 467, fax. 343 785 468
  REGON: 15140600900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW 908. Etap I - przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW 908. Etap I - przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna. Zakres inwestycji: Przedmiotem realizacji jest przebudowa DP 1056 S ( ul. Południowa i ul. Łąkowa ) od km 2+550 do km 5+650. Początek przebudowy przyjęto od skrzyżowania z DG (wl.Wierzbowa), a jej koniec na skrzyżowaniu z DK 1. Obciążenie ruchem układu drogowego - drogi powiatowe - przyjęto na podstawie jego przeznaczenia. Tym samym dla przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3, przy czym konstrukcja nawierzchni będzie dostosowana do przeniesienia pojedynczych przejazdów pojazdów ciężarowych o nacisku na oś 115kN. Na całej długości jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami oraz przełomami. Jezdnia obecnie posiada szerokość około 5,50 – do 6,0m. W miejscach przewężeń pobocza jedni są najeżdżane przez pojazdy a tym samym powoduje to ich degradację. Na całej długości występują liczne zjazdy do posesji. Obecnie odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, rowami otwartymi oraz rowami krytymi. Podstawowe parametry techniczne inwestycji DP1056S: Klasa drogi Z1/2 – odc. od km 2+550,00 do km 5+650,00. Klasa drogi: Z1/2, Kategoria obciążenia ruchem KR 3, Prędkość projektowa poza terenem zabudowy 60km/h, Prędkość projektowa w terenie zabudowanym 50km/h, Przekrój: jedno-jezdniowa dwukierunkowa, Szerokość jezdni na prostej: 6,0 m, Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% do 4%, Pochylenie poprzeczne daszkowe 2%, Nawierzchnia: SMA Chodniki: kostka betonowa. a) konstrukcja drogi w km 2+550 do km 5+650 , 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S, 6 cm warstwa wiążąca z AC16W, 8 cm warstwa podbudowy z AC22P, 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego; b) konstrukcja chodnika: 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego, 3 cm podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm, 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego; c) konstrukcja zjazdów w chodniku: 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego barwionej w masie, 3 cm podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm, 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego; d) konstrukcja drogi na rondzie i dojazdach:4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S,6 cm warstwa wiążąca z AC16W, 8 cm warstwa podbudowy z AC22P, 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego; e) konstrukcja pierścieni na rondzie: 18x18 cm warstwa ścieralna z kostki kamiennej układanej na mokro za pomocą specjalnej zaprawy, 20 cm podbudowa z betonu cementowego C16/20, 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, 25 cm podbudowa z kruszywa naturalnego. Pod względem złożoności warunków geotechnicznych podłoże gruntowe dla inwestycji zalicza się do prostych warunków gruntowych. Z uwagi na charakter inwestycji inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie wykonywania prac ziemnych zwłaszcza w rejonie występowania gruntów wysadzinowych (G3) należy wyeliminować kontakt gruntu z wodą, aby nie doprowadzić do uplastycznienia się podłoża, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntów. W związku z powyższym zaleca się wykonywanie robót ziemnych w okresie możliwie suchym. Projektowana niweleta drogi ulegnie niewielkiej korekcie ze względu na polepszenie spływu wód opadowych. Od strony drogi chodnik obramowany jest krawężnikiem betonowym 20*30*100 wibroprasowanym układanym na ławie z oporem z betonu C 16/20. Pod krawężnik zaprojektowano ławę betonową. Z drugiej strony chodnik obramowany jest obrzeżem betonowym 8*30*100 montowanym na ławie z betonu C 16/20. Pod obrzeże zaprojektowano ławę betonowa z oporem przy przyjęciu 0,04m3 betonu na mb obrzeża. Obrzeże na całej długości powinno być montowane tak aby góra wystawała 3cm powyżej niwelety chodnika. Wzdłuż obrzeża od strony posesji należy wykonać półkę gruntową szerokości 30cm o spadku 1%, za którą powinna być formowana skarpa o nachyleniu 1:1,5(1:1) w nawiązaniu do istniejącego terenu i ogrodzeń. Konstrukcja chodnika jest trzywarstwowa. Podbudowa powinna być układana na wyrównanym i stabilizowanym podłożu, na którym powinny być wyprofilowane spadki podłużne i spadki poprzeczne. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm w kolorze szarym. Kostka montowana jest na podbudowie za pośrednictwem podsypki z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm. Na wysokości wjazdów do posesji podbudowa jest z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20cm, a nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm w kolorze czerwonym – barwionej w masie. Na wysokości wjazdów do posesji chodnik należy nawiązać do stanu istniejącego. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2%, a na wysokości wjazdów do posesji i drogi gruntowe należy dostosować do istniejącego terenu jednak spadek nie może być większy niż 5%. Krawężnik na wysokości wjazdów do posesji powinien być obniżony tak, aby wystawał powyżej nawierzchni bitumicznej na max 5cm, a na pozostałej długości krawężnik należy wykonać o odkryciu 12cm powyżej projektowanej krawędzi drogi gminnej. Odwodnienie: W celu polepszenia spływu wód deszczowych odwodnienie drogi będzie realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych. Woda z chodnika i pasa drogi popłynie wzdłuż krawężnika do projektowanych studzienek ściekowych. Woda ze studzienek ściekowych dostanie się do projektowanego kanału deszczowego z rur PVC o śr. 315mm do 500mm poprzez projektowane studzienki rewizyjne. Od dołu projektowany kanał deszczowy zostanie włączony do istniejącego rowu. Jako studzienki rewizyjne projektuje się studzienki betonowe Ø1000mm, łączone na uszczelkę. Studnie winny być wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego, mrozoodpornego. Poszczególne elementy studni łączone są na uszczelki co gwarantuje elastyczność połączeń oraz ich szczelność. Studnie wyposażone są w stopnie złazowe zgodnie z normą PN-64/H-74086 oraz włazy żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000. Studnie należy skompletować i wykonać według wskazań producenta. Włączenia rury do studni muszą zapewniać szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej. Przejścia w studniach wykonać należy przez zastosowanie przejścia stosowanego dla danego rodzaju rury: dla rur PVC -tuleja ochronna długa, dla rur PP - przejście szczelne. Przejścia te zapewniają szczelność połączeń oraz spełniają rolę połączeń przegubowych. Niweletę włazu dopasować do rzędnej projektowanej drogi i chodnika. Dla odwodnienia powierzchni drogi przewidziano zabudowę wpustów ulicznych klasy D400 (zabezpieczonym przed kradzieżą) osadzonych na prefabrykowanej studzience betonowej Ø500mm z osadnikiem. Zadaniem wpustów ulicznych jest odbiór ścieków opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie części stałych (piasku) i odprowadzenie do studni kanalizacyjnych. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika min. 1,05m i max. 2,05m, głębokość osadnika min. 0,7 m, średnica osadnika (studzienki) 0,50 m lub 0,6m. Przepusty pod zjazdami należy wykonać wymianę przepustu o średnicy ø 400 (300) na przepusty z rur ø 400 HDPE SN8, przyczółki umocnić brukiem kamiennym na zaprawie cementowej. Rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej ławie gr. 25 cm z pospółki z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷63,5 mm, bez zanieczyszczeń. Po ułożeniu przepustu, należy go zasypać i zagęszczać warstwami do pełnego zasypania. Wlot i wylot przepustu należy przyciąć po kątem 33° (1:1,5). Sieć teletechniczna: Istniejące uzbrojenie teletechniczne koliduje z projektowaną drogą gminną w km 4+400 - kolizja z siecią światłowodową własności SITEL sp. z o.o. Kolizyjne miejsca należy przebudować zgodnie z projektem wykonawczym. W związku z budową drogi na terenie objętym przebudową wystąpią roboty ziemne umożliwiające przygotowanie terenu do zrealizowania w/w zadania. Teren ten tylko w ograniczonym zakresie będzie pełnił funkcję placu budowy, a po zakończeniu prac przywrócona będzie jego pierwotna funkcja. Projekt nie przewiduje specjalnych sposobów zagospodarowania terenu. Przedmiotowej budowie drogi towarzyszy przebudowa infrastruktury technicznej, w tym istniejących sieci telekomunikacyjnych. Na terenie objętym inwestycją można wyprzedzająco dokonać przebudowy sieci telekomunikacyjnej: Sieci sanitarne: W terenie objętym przedmiotową inwestycją jest zlokalizowana kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami będąca własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie. Następujące odcinki kanalizacji sanitarnej kolidują z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi i wymagają przebudowy: W rejonie planowanego ronda w km ok. 5+388,76 przewidziano przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 250mm z rur z PVC-U SN8 fi 250×7,3mm o długości L=30,5m. przebudowę istniejącej sieci wodociągowej fi 100mm oraz fi 250mm z rur z PE100 RC SDR11 fi 125×11,4mm oraz z rur z żeliwa sferoidalnego DN250 o łącznej długości L=44,7m z zabezpieczeniem przejścia pod jezdnia w stalowej rurze ochronnej fi 406,4×10,0mm o długości 18,0m. W ramach powyższej przebudowy sieci wodociągowej fi 100mm oraz fi 250mm przewidziano przełączenie istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku nr 90. Regulacja pionowa włazów i pokryw studni istniejącego uzbrojenia podziemnego. W wyniku budowy ulicy zajdzie konieczność regulacji wysokościowej większości włazów kanalizacyjnych oraz innego podziemnego uzbrojenia terenu. Zakres robót w przypadku studni zlokalizowanych na sieciach kanalizacyjnych polegać będzie na: częściowym demontażu górnej części studzienki z wyminą górnego kręgu studni, ewentualnym osadzeniu dodatkowego kręgu żelbetowego (dla studni kanalizacyjnych), osadzeniu pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej, regulacji pionowej włazu (przy użyciu pierścieni dystansowych) do proj. niwelety jezdni, osadzeniu włazu kanałowego typu ciężkiego. W przypadku wymiany lub konieczności zastosowania dodatkowych elementów studni stosować kręgi betonowe wykonane z betonu wibrowanego min. C35/45 (PN-EN 1917) łączonych na uszczelki gumowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część V SIWZ. – dokumentacja. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 jednolity tekst), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 jednolity tekst) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 jednolity tekst). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi związanymi z budową, przebudową lub remontem dróg, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Zamawiający informuje, że obowiązek zapewnienia na budowie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz tymczasowego biura dla Kierownika Budowy oraz narad koordynacyjnych spoczywa na Wykonawcy zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Przekazanie zaplecza Zamawiającemu nastąpi w terminie do 14 dni od przekazania placu budowy. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: a. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), c. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, d. standardów emisyjnych. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB. W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany będzie również do: Wykonania, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Zlecenia wykonania nadzorów branżowych wynikających z uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonania zgodnie z § 3 ust. 6 i 7 umowy operat kolaudacyjny. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. Planuje się dofinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania w ramach pozyskanych środków z. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, oś priorytetowa: VI. Transport, działanie: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wizytacja nie jest obowiązkowa, Wykonawca może odbyć ją, we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), Formy wadium Wadium może być wniesione w następujących formach: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Sposób i miejsce składania wadium Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank BGŻ, Nr 71 2030 0045 1110 0000 0185 2400, z adnotacją: "Wadium – nr sprawy: PZD.3450.2.2020". Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt. od 2 do 5 należy złożyć w formie oryginału w Siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zarządzie Dróg Powiatowych w pokoju nr 248, przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię złożonego dokumentu. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać, że jest gwarancja bezzwrotną (Nie trzeba zwracać oryginału gwarancji do ubezpieczyciela jedynie w przypadku zawartym w ustawie PZP art. 46 ust. 4a) i nieodwołalną oraz bezwarunkową, wykonalna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe postanowienia stosuje się również do poręczeń wskazanych w siwz Termin składania wadium Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 03.03.2020r. do godz. 09:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust.4. zostanie uznana za odrzuconą. Zwrot wadium Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów na leżących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 25a ust. 1, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsze. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; a. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz „ Formularz ofertowy” ( wzór załączony do niniejszej siwz – załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Dowód wniesienia wadium - kserokopia. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Oświadczenie, że wykonawca wypełnienia obowiązki w zakresie informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub 14 RODO ( wzór załączony do siwz – załącznik nr 9 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach