Przetargi.pl
Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu partycypacyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Filaretów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  Filaretów 31
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
  REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu partycypacyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie modernizacji pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8 w Tychach realizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Zakres zamówienia obejmuje: 3.1.1 Wymiana oświetlenia 3.1.2 Remont sufitu 3.1.3 Wymiana grzejników 3.1.4 Zakup oraz montaż luster na ścianach 3.1.5 Obudowa umywalek w pomieszczeniu łazienki 3.1.6 Montaż tabliczki informacyjnej budżetu obywatelskiego 3.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, polegającego na wykonaniu lub odstąpieniu od wykonania prac budowlanych w zakresie rozszerzonym, tj.  Roboty malarskie  Zakup oraz montaż wieszaków  Zakup oraz montaż rolet/żaluzji okiennych wewnętrznych zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym 3.3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych tzw. równoważnych - koncepcyjnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym integralną część SIWZ, tj. takich które warunkują zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Jeżeli Wykonawca przewidzi w ofercie zastosowanie materiałów równoważnych, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ich równoważności. Brak jednoznacznego wskazania w ofercie materiałów równoważnych oznaczać będzie wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem materiałów wskazanych w załączonych do SIWZ dokumentów. Za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry nie gorsze z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są nie gorsze pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań określone w PFU jednak nie muszą one spełniać tych cech, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. Propozycje materiałowe ostatecznie zatwierdza Zamawiający na bazie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających parametry techniczne zaproponowanych materiałów. 3.4 Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia. Na etapie realizacji robót (w tym organizacji placu budowy i składowania materiałów) wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad zabezpieczania drzew i krzewów na placu budowy, określonych w Systemie Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy stanowiącym załącznik do SIWZ oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie. 3.5 Szczegółowy zakres zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 3.6 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 00 00 00 – 7 – prace budowlane 45 41 00 00 – 4 – tynkowanie 45 31 12 00 – 2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45 44 21 00 – 8 – roboty malarskie 45 45 00 00 – 6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45 11 12 20 – 6 – usuwanie gruzu 39 15 00 00 – 8 – różne meble i wyposażenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na zawartość oferty składa się: 10.3.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 10.3.2. Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej - sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ; 10.3.3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa; 10.3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 10.3.5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.3. (jeżeli dotyczy); 10.3.6. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach