Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie przy ul. Leśnej 35 ryby świeże i mrożone

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLSZEWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 84-239 Bolszewo, ul. Leśna 35
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLSZEWIE
  ul. Leśna 35
  84-239 Bolszewo, woj. pomorskie
  REGON: 521752202
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp2bolszewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie przy ul. Leśnej 35 ryby świeże i mrożone
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BOLSZEWIE PRZ UL. LEŚNEJ 35 „RYBY” W OKRESIE OD ZAWARCIA UMOWY Do 29-12-2023 r.L.p Produkt1 Dorsz filet- świeży, mięso mielone b/s, wyłącznie z fileta z dorsza, bez domieszek innych ryb, niedopuszczalny zapach świadczący o nieświeżości2 Dorsz filet -świeży, pozbawiony ości oraz skóry, mięso sprężyste, niedopuszczalny jest zapach świadczący o nieświeżości, kolor biały bez przebarwień3 Paluszki rybne skład: 100% fileta z dorsza nierozdrobniony panierka nie krusząca się przylegająca do ryby, produkt głęboko mrożony pakowany od 900 g4 Flądra filet - świeży, bez ości5 Pstrąg filet - świeży, pozbawiony ości oraz skóry, mięso sprężyste, niedopuszczalny jest zapach świadczący o nieświeżości 6 Miruna filet . Filety świeże, całe bez skóry, ości i obcych zanieczyszczeń; - zapach: właściwy dla ryb 7 Łosoś filet - świeży pozbawiony ości oraz skóry. Ułożone warstwowo, umożliwiające łatwe oddzielenie pojedynczej warstwy. Brak zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, brak oznak i obecności pleśni, szkodników, brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych. Klasa I 8 Tilapia filet świeży, bez ości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu, dotyczące:4.1.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie4.1.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie4.1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie4.1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach