Przetargi.pl
Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-032 Pszczółki, Szkolna 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6829134
 • Data zamieszczenia: 2023-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
  Szkolna 4
  83-032 Pszczółki, woj. pomorskie
  tel. 58 6829134
  REGON: 191076390
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPA, na potrzeby Zamawiającego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych budynkach (miejscach odbioru):1) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki (nr punktu poboru: 8018590365500027382221)2) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Pomorska 25, 83-032 Pszczółki (nr punktu poboru: 8018590365500018989576)2.Łączne, przewidywane zużycie paliwa gazowego (dla wszystkich miejsc odbioru) wynosi: 232.808 kWh.3.Podana przewidywana ilość zużycia paliwa gazowego może odbiegać od faktycznego zużycia paliwa gazowego w okresie trwania umowy. Ilość ta ma jedynie charakter orientacyjny służący porównaniu złożonych ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i ilości faktycznego zużycia paliwa gazowego w poszczególnych miejscach odbioru. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję gazu będą dokonywane na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD), odrębnie dla każdego miejsca odbioru.4.Wykonawca będzie dostarczał paliwo gazowe zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców.5. Dostarczenie paliwa gazowego będzie odbywać się na podstawie umowy kompleksowej sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego i będzie wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.6. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało terminowe dokonanie wszelkich czynności i uzgodnień z OSD, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy, poczynając od złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego.7. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia niezbędnych formalności, aby było możliwe skuteczne zawarcie nowej umowy umożliwiające rozpoczęcie świadczenia w terminie od 01.01.2023 r. Zamawiający przekaże wszelkie brakujące dane do uzupełnienia wniosków Sprzedawcy. Przeprowadzenie tych czynności jest częścią przedmiotu umowy. Koszt zmiany Sprzedawcy ponosi Wykonawca.8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.9. Dostarczone paliwo gazowe będzie wykorzystywane do celów opałowych w przypadku punktu poboru (nr punktu poboru na ul. Pomorskiej 25 - 8018590365500018989576); do celów kuchenki gazowej (nr punktu poboru na ul. Szkolnej 4 - 8018590365500027382221). Wszystkie punkty poboru gazu, są zwolnione z podatku akcyzowego. Oświadczenia w sprawie przeznaczenia zakupione gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umów.10. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego dla odbiorcy niebędącego konsumentem, pobierającego paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości do 110 kWh/h. Termin obowiązywania aktualnych umów: 31.12.2022 r.11. Dane OSD: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (stawki dystrybucyjne należy przyjąć dla obszaru taryfowego gdańskiego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach