Przetargi.pl
Sprzedaż i dostaw paliwa gazowego dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Rembertów m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-401 Warszawa, Al. gen. A. Chruściel
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 51 51 619 , fax. 22 51 51 601
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Rembertów m. st. Warszawy
  Al. gen. A. Chruściel 28
  04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 51 51 619, fax. 22 51 51 601
  REGON: 11335226000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dbforembertow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostaw paliwa gazowego dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w łącznej ilości 2 860 000 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży dokumenty potwierdzające posiadanie: aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - art.32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 r. poz.755 z późn. zm.) oraz aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - art.32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 r. poz.755 z późn. zm.) - w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach