Przetargi.pl
Sprzedaż i dostarczenie głowic do fakoemulsyfikacji - 2 szt. do aparatu Associate 2500. Znak sprawy: 3/ZPN/14

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6480300 , fax. 44 6480304
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  ul. Rakowska 15 15
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 6480300, fax. 44 6480304
  REGON: 00063694000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostarczenie głowic do fakoemulsyfikacji - 2 szt. do aparatu Associate 2500. Znak sprawy: 3/ZPN/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostarczenie głowic do fakoemulsyfikacji - 2 szt. do aparatu Associate 2500
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach