Przetargi.pl
Geodezja -2014

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8373662 , fax. 046 8373846
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
  ul. Armii Krajowej 2b 2b
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8373662, fax. 046 8373846
  REGON: 75002260100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www.zuk.bip.lowicz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Geodezja -2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Zamawiającego, w tym : wytyczanie , inwentaryzacja powykonawcza :
  Zadanie 1 dla sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zakładanie reperów- wg załącznika nr 1a do SIWZ
  Zadanie 2 dla dróg wraz z infrastrukturą oraz wykonywanie map do celów projektowych - wg załącznika nr 1b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.zuk.bip.lowicz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach