Przetargi.pl
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach

Urząd Gminy w Sokolnikach ogłasza przetarg

 • Adres: 98-420 Sokolniki, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 062 7845176 , fax. 062 7845194
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Sokolnikach
  ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 1
  98-420 Sokolniki, woj. łódzkie
  tel. 062 7845176, fax. 062 7845194
  REGON: 00054366300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : - plantowanie, korytowanie ,roboty ziemne, roboty konstrukcyjnie 1) Przewiduje się wykonanie korytowania na głębokości 20 cm pod budowę ścieżek parku o nawierzchni mineralnej, o łącznej powierzchni około 798,57 m?. 2) Wykonanie wykopów pod 19 sztuk fundamentów podpór drzew. Fundamenty osadzone będą 150 cm poniżej poziomu terenu i wykonane z betonu klasy B-20. Fundament betonowy o wymiarach 100x100x100 cm. Fundament osadzony w gruncie tak, by podpora drzewa osadzona była w jego centralnej części pod kątem 15 stopni i wzdłuż przekątnej fundamentu. Podpora drzew wykonana z rury bezszwowej o średnicy 108 mm i grubości ścianki 4 mm Długość rur około 600 cm. Rura w fundamencie zakończona płaskownikiem o wymiarach 200x200x6 mm. U zwieńczenia zakończona płaskownikiem okrągłym o średnicy 108,0 mm i grubości 6 mm Do płaskownika dospawana półobejma z rury bezszwowej o średnicy 60,3 mm i grubości 3,2 mm. Całość ocynkowana i malowano proszkowo na kolor jasnoszary. 3) Chodniki i nawierzchnie : Chodniki o wierzchniej warstwie ze żwiru mineralnego, ogrodzone obrzeżami betonowymi 6x20x100, na warstwie chudego betonu. Warstwy nawierzchni to : - ubity, zgęszczony grunt rodzimy odsłonięty do poziomu - 20 cm, - warstwa klinującą zagęszczonego tłucznia o ziarnach 0-40 mm grubości 15 cm, od poziomu 20 do 5, - warstwa ścieralna żwiru mineralnego o ziarnach 0-15 mm grubości 5 cm. 4) W zakresie prac pielęgnacyjnych założono przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wykonania wiązań elastycznych i statycznych koron drzew w celu zabezpieczenia ich przed rozłamywaniem. Zakres pielęgnacji obejmuje : cięcia sanitarne, pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia korygujące wraz ze zrębkowaniem gałęzi i ich wywozem. Wyrównanie resztek wyłamanych konarów, montaż wiązań. 5) W zakresie usunięcia drzew, a) ilość drzew przeznaczona do usunięcia - 16 szt., w tym : - w związku z silnymi wiatrami, które miały miejsce w dniu 23.12.2013 r, na terenie zabytkowego parku w Sokolnikach, zostały wyłamane dwa drzewa : 1 sztuka z gatunku jesion wyniosły oznaczony nr 36, drzewo to było do wycięcia zgodnie z decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków WUOZ.SI.A.5146.25.2013.AG z dnia 13 września 2013 r, zostało usunięte przez pracowników Urzędu Gminy Sokolniki, gdyż stwarzało niebezpieczeństwo, b) ścięcie drzew, krzewów z utylizacją gałęzi na miejscu (drewno zagospodaruje we własnym zakresie Wykonawca), c) likwidacja pniaków - pniaki po wyciętych drzewach muszą być zlikwidowane poprzez ich sfrezowanie na głębokości około 10 cm poniżej poziomu gruntu. Wyklucza się mechaniczne karczowanie karp przy pomocy koparek. Likwidacji podlegają również pniaku stare, po drzewach wyciętych w latach ubiegłych, Prace związane z wycinką drzew nie mogą kolidować z ochroną miejsc lęgowych ptaków. 6) Nasadzenia na terenie parku : - żywopłot z nasadzeń Cisem pospolitym (Taxus baccata) w odstępach około 150 cm w ilości 85 szt, - Bukszpan zwyczajny(Buxus sempervirens) w ilości ogółem 70 szt. - Irga Dammera (Cotoneaster) i ilości 16 szt. - lipa drobnolistna (Tillia cordata) w ilości 18 szt. 7) Wyposażenie w elementy małej architektury, oświetlenie - wyposażenie siłowni zewnętrznej - wioślarz + prasa nożna - 1 szt. - wyposażenie siłowni zewnętrznej - wyciąg górny + wyciskanie siedząc - 1 szt. - wyposażenie siłowni zewnętrznej - biegacz + orbitek - 1 szt. - wyposażenie siłowni zewnętrznej - drabinka + podciąg nóg - 1 szt. - doposażenie placu zabaw - stół betonowy do gry w szachy wraz z czterema siedziskami - 1 kpl. - ławka drewniana na stelażu żeliwnym - 15 szt. - kosz na śmieci drewniany na stelażu żeliwnym - 13 szt, - modernizacja lamp oświetleniowych - 14 szt. Planowany zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiony został w : 1) projekt wykonawczy budowlany wraz z branżami, 2) przedmiar robót - część pomocnicza, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy urządzeń i materiałów należy rozumieć jako przykładowe - parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy (lub równoważne), co oznacza, że Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, polegających na zastosowaniu innych materiałów lub urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowna opinię Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu (nierównoznaczności) zaproponowanych rozwiązań równoznacznych. Zamawiający anuluje wszystkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 3.757,82 zł , słownie : trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 82/100 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przed podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r, Nr 42 poz.275, ze zmianami). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, oddział w Sokolnikach, nr konta : 42 9256 0004 4200 0114 2000 0080 z adnotacją : wadium przetargowe - rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje się na rachunku bankowym. 5.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8.Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta) poręczyciela. 9.Niewniesienie wadium : 1) do upływu terminu składania ofert; 2) na przedłużony okres związania ofert; 3) przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, w terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego skutkować będzie wykluczeniem z udziału w postępowaniu. 10.Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15.W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art.45 i art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sokolniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach