Przetargi.pl
Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz gminy miasto Sieradz

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz gminy miasto Sieradz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie maksymalnie 200 operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości położonych w Sieradzu, w związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej (opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury), 2) wykonanie maksymalnie 25 operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości położonych w Sieradzu, w związku z podziałem nieruchomości (opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości), 3) wykonanie maksymalnie 5 operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości położonych w Sieradzu, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna), 4) wykonanie maksymalnie 5 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w Sieradzu, w związku z ich wykupem, 5) wykonanie maksymalnie 50 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, 6) wykonanie maksymalnie 10 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 7) wykonanie maksymalnie 20 operatów szacunkowych określających wartość netto nieruchomości niezabudowanych, 8) wykonanie maksymalnie 5 operatów szacunkowych określających wartość netto nieruchomości zabudowanych, 9) wykonanie maksymalnie 10 operatów szacunkowych określających wartość netto lokali mieszkalnych z częścią ułamkową gruntu, 10) wykonanie 2 operatów szacunkowych określających utratę wartości nieruchomości. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia w przewidywanej ilości. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Zamawiający nie zrealizuje zamówienia w całości, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu nie wykonania umowy w 100%. 3. Nieruchomości i lokale będą każdorazowo wskazywane Wykonawcy odrębnym zleceniem za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, a wykonanie operatów nastąpi w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania pisemnego zlecenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach