Przetargi.pl
Sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych stojących w ciągach ulic i na przystankach na terenie gminy jabłonna oraz odbiór nieczystości stałych z Urzędu Gminy Jabłonna oraz innych terenów użyteczności publicznej w roku 2020

Gmina Jabłonna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 767 73 32 , fax. 22 774 38 34
 • Data zamieszczenia: 2021-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonna
  ul. Modlińska 152
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 22 767 73 32, fax. 22 774 38 34
  REGON: 13270442000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.jablonna.ibip.pl/public

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych stojących w ciągach ulic i na przystankach na terenie gminy jabłonna oraz odbiór nieczystości stałych z Urzędu Gminy Jabłonna oraz innych terenów użyteczności publicznej w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części: Cz.1. Sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych stojących w ciągach ulic i na przystankach oraz sprzątanie odcinków chodników przylegających do przystanków, wg załącznika nr 11 i załącznika nr 12 do SIWZ. Cz.2 Odbiór nieczystości stałych o składzie odpowiadającym zmieszanym odpadom komunalnym, sortowanym oraz biodegradowalnym z Urzędu Gminy Jabłonna oraz innych terenów użyteczności publicznej – wg załącznika nr 13 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach