Przetargi.pl
SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW I OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA ORAZ ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z URZĘDU GMINY JABŁONNA ORAZ INNYCH MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 2021 R

Gmina Jabłonna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 767 73 32 , fax. 22 774 38 34
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonna
  ul. Modlińska 152
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 22 767 73 32, fax. 22 774 38 34
  REGON: 13270442000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.jablonna.ibip.pl/public

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW I OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA ORAZ ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z URZĘDU GMINY JABŁONNA ORAZ INNYCH MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 2021 R
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. [Część 1] Sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych stojących w ciągach ulic i na przystankach oraz sprzątanie odcinków chodników przylegających do przystanków przez kolejne 12 miesięcy, w roku 2021 wg załącznika nr 10 i załącznika nr 11 Zakres usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy obejmuje: a. codzienne sprzątanie i utrzymanie w czystości wszystkich przystanków autobusowych i koszy ulicznych na śmieci oraz utrzymanie w czystości terenu w promieniu 20 metrów od słupków wiat przystanków lub w przypadku gdy przystanek nie posiada wiaty, słupka z oznaczeniem przystanku; b. wykonywanie wyżej wymienionych prac w godzinach rannych tj. 4.00 - 8.30; c. w okresie zimowym, w zależności od potrzeb, odgarnianie śniegu z terenu przystanków oraz dojść do przystanków w promieniu 20 metrów od słupków wiat przystanków lub słupka z oznaczeniem przystanku i posypywanie terenu przystanku oraz chodnika (dojścia do przystanku) mieszanką piaskowo solną (tzw. zwalczanie śliskości i gołoledzi) w zależności od warunków pogodowych, jednak nie rzadziej niż raz dziennie w godzinach rannych, tj. 4.00 - 8.30; d. Opróżnianie koszy w parku przy Urzędzie Gminy w Jabłonnie na ul. Modlińskiej 152 oraz Zegrzyńskiej 1, na Skwerku w Chotomowie, przy pętli i na wszystkich gminnych placach zabaw; e. wykonywanie w okresie od wiosny do jesieni, oczyszczania płaszczyzny chodnika na przystanku i wokół niego z wyrastającej ze szczelin trawy oraz chwastów; f. awaryjne usuwanie nieczystości i odpadów powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, np. nawałnic, burz (przewiduje się – do dziesięciu wyjazdów na polecenie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy); g. wykonywanie dodatkowego sprzątania interwencyjnego w przypadku dużego nagromadzenia odpadów i śmieci, w którymś z miejsc objętych zakresem niniejszej umowy, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym przez Zamawiającego (przewiduje się – do dwudziestu wyjazdów na polecenie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy); h. zebranie, załadowanie, transport i odbiór worków z nieczystościami stałymi (śmieci, odpady), po pracach z zakresu utrzymania czystości i porządku na całym obszarze gminy, wykonywanych przez osoby zatrudnione w tym celu, przez Zamawiającego, pozostawianych w miejscach przez niego wskazanych (przewiduje się – średnio od dwunastu do piętnastu wyjazdów w ciągu miesiąca, na polecenie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy). 2. [Część 2] Odbiór nieczystości stałych o składzie odpowiadającym zmieszanym odpadom komunalnym z Urzędu Gminy Jabłonna oraz innych miejsc użyteczności publicznej, wskazanych przez Zamawiającego: 1) ul. Przylesie 3a w Jabłonnie – kontener blaszany (wraz z dzierżawą kontenera) otwarty o pojemności 7mᶟ na odpady biodegradowalne oraz odpady mieszane (likwidacja dzikich wysypisk) oraz pojemniki 1100 l na odpady komunalne i sortowane w ilości 4 szt. 2) ul. Modlińska 130 w Jabłonnie (OSP) – pojemnik zamknięty o pojemności 1100 l wraz z dzierżawą pojemnika 3) ul. Modlińska 152 w Jabłonnie – budynek Urzędu Gminy Jabłonna – pojemniki o pojemności 1100 l na odpady komunalne, plastik+metal, papier i szkło – 1100 l x 3 szt., 240 l jedna szt. na szkło 4) ul. Zegrzyńska 1 – budynek Urzędu Gminy Jabłonna – pojemniki o pojemności 1100 l x 1 na odpady komunalne oraz 240 l x 2 na plastik+metal i papier oraz 120 l na szkło.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach