Przetargi.pl
Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie porządku wokół siedziby budynku biura Nadleśnictwa Radomsko

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48446832085
 • Data zamieszczenia: 2018-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko
  ul. Piłsudskiego 3
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. +48446832085
  REGON: 590019175
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_radomsko/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organiacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie porządku wokół siedziby budynku biura Nadleśnictwa Radomsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń biurowych oraz utrzymaniu porządku wokół siedziby budynku biura Nadleśnictwa Radomsko /adres: ul. Piłsudskiego 3, 97-500 Radomsko/. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach