Przetargi.pl
Sprzątanie placówek Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie w okresie 1.02.2023r. - 31.12-2023r.

Białołęcki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 03-188 Warszawa, Vincent van Gogha 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białołęcki Ośrodek Kultury
  Vincent van Gogha 1
  03-188 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 012710117
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bok.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie placówek Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie w okresie 1.02.2023r. - 31.12-2023r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie placówek Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy) oraz niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, tj.:• co najmniej dwa zamówienia polegające na sprzątaniu pomieszczeń biurowych przez okres co najmniej 10 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto każde.Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie: jedno zamówienie udzielne w ramach jednej umowy, które zostało zakończone przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższe warunki spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach