Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”.

"INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
  ul. Bielska 9/11
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  REGON: 142149864
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”.2. Zgodnie z dyspozycją art. 121 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcękluczowych zadań dotyczących Konstrukcji budynku.3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, a każde z nichstanowi przedmiot odrębnego postępowania przetargowego.4. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w Dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanychpostanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach