Przetargi.pl
Sprzątanie budynku będącego w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – Centrum Obsługi Mieszkańca - Filia, ul. Gazowa 20 we Wrocławiu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700 , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie budynku będącego w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – Centrum Obsługi Mieszkańca - Filia, ul. Gazowa 20 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: usługa. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu budynku będącego w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – Centrum Obsługi Mieszkańca – Filia, ul. Gazowa 20 we Wrocławiu: a) powierzchnia biurowa (w tym pomieszczenia biurowe, sanitarno-higieniczne, socjalne, korytarze, klatki schodowe) – 229 m²; b) archiwum – 91 m². 3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 1) Główny przedmiot: 90910000–9 - usługi sprzątania. 2) Dodatkowe przedmioty: 90911300-9, 90911200-8, 90919100-3, 90919200-4, 90918000-5. 4. Zobowiązania stron określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, miejsce realizacji i zakres wykonywanych usług określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do umowy. 6. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa, oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości. 7. Usługa będzie wykonywana na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. 8. Wykonawca lub podwykonawca do realizacji przedmiotu umowy zatrudni na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1976r. Kodeks Pracy osoby wykonujące prace fizyczne wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy, polegające na kompleksowym sprzątaniu budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach