Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa placu zabaw we wnętrzu podwórzowym ograniczonym zabudową mieszkaniową ulic Chemiczna, Rozbrat, Henryka Sienkiewicza, Ukryta we Wrocławiu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700 , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa placu zabaw we wnętrzu podwórzowym ograniczonym zabudową mieszkaniową ulic Chemiczna, Rozbrat, Henryka Sienkiewicza, Ukryta we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej Dokumentacji projektowej zwanej dalej „Dokumentacją” z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz zatwierdzenia projektu i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wynikających z opracowanej Dokumentacji projektowej zwanych dalej ,,Robotami budowlanymi” polegających na budowie placu zabaw we wnętrzu podwórzowym ograniczonym zabudową mieszkaniową ulic: Chemiczna, Rozbrat, Henryka Sienkiewicza, Ukryta we Wrocławiu (cz. dz. nr 100/9 _AM 15; obręb Plac Grunwaldzki). 3. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) rozbiórkę nawierzchni istniejącej - trawiastej, gruntowo-gruzowej, betonowej, w zależności od lokalizacji, 2) wykorytowanie gruntu na głębokość odpowiednią dla danego miejsca, 3) wykonanie nawierzchni żwirowej, 4) uporządkowanie terenu i naprawa ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, powstałych podczas prac budowlanych, 5) dostawę i montaż ogrodzenia wraz z furtkami, 6) dostawę i wykonanie montażu urządzeń zabawowych, 7) dostawę i montaż: ogrodzenia, lamp solarnych, 8) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 9) pełnienie nadzoru autorskiego, 10)prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na obszarze wykonywanych robót ziemnych w ramach umowy zawartej z uprawnionym archeologiem - w przypadku odkrycia podczas wykonywania robót zabytków archeologicznych. 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Główny przedmiot 45112723-9 Dodatkowe przedmioty 37535200-9, 71320000-7, 45233200-1 5. Zamówienie zostało podzielone na dwa następujące etapy: 1) Etap I – obejmuje opracowanie kompleksowej Dokumentacji z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz zatwierdzenia projektu i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji; 2) Etap II – obejmuje wykonanie robót budowlanych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wynikających z opracowanej Dokumentacji projektowej oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej. 6. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami – załącznik do SIWZ; 2) Projekt umowy – załącznik do SIWZ. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby wykonujące prace fizyczne na budowie. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 8. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. w oświadczeniu własnym Wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach