Przetargi.pl
AC/BZP/242-225/2020_Dostawa montaż i uruchomienie drukarki 3D SLS na potrzeby realizacji zadań w projekcie Digital Innovation Hub.

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AC/BZP/242-225/2020_Dostawa montaż i uruchomienie drukarki 3D SLS na potrzeby realizacji zadań w projekcie Digital Innovation Hub.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie 1 sztuki drukarki 3D SLS na potrzeby realizacji zadań w projekcie Digital Innovation Hub Wrocław. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, montaż, instalację, uruchomienie i instruktaż dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego, dotyczący uruchamiania i obsługi urządzenia oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz instrukcję użytkowania w języku polskim lub angielskim 3.Drukarka 3D pracująca w technologii Selective Laser Sintering (SLS) do przetwarzania materiałów polimerowych w postaci proszku, a w szczególności poliamidu 12. W/w urządzenie ma posiadać -generator laserowy oraz napędy galwanometryczne do kierowania wiązki; - wymienne komory robocze i może współpracować z dedykowaną stacją obróbki po procesowej. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ. Zaoferowane urządzenie ma spełniać wszystkie wymagania techniczne, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. -Przedstawiony opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie podlega interpretacji. -Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem oferty. -Dostarczone urządzenie musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych; -Urządzenie musi być pełną i aktualną wersją jaką oferuje producent, z zawartymi funkcjami wyszczególnionymi w niniejszym opisie zamówienia (OPZ). -Potwierdzenie parametrów oferowanego systemu będzie się odbywać na podstawie ogólnodostępnych prospektów i informacji zamieszczonych na stronach internetowych producenta. -Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim, w wersji elektronicznej. -Oprogramowanie do obsługi urządzeń – licencja bezterminowa 5.Kod CPV: 42940000-7 Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw 6.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ. 7.Miejsce dostawy: Budynek B4, Łukasiewicza 5, Wrocław 8.Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego -Nazwa laboratorium i nr poz. w zestawieniu: CAMT-FPC, (dla Wydziału W-10),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42940000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach