Przetargi.pl
Sprawowanie opieki serwisowej na oprogramowanie BANK KRWI z oprogramowaniem wspomagającym (Finanse-Księgowość, Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż, Kasa, Kadry-Płace) na okres 01.01.2021-31.12.2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-015 Bydgoszcz, ul. Ks. Markwarta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 228 636 , fax. 523 228 636
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
  ul. Ks. Markwarta 8
  85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 228 636, fax. 523 228 636
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-bydgoszcz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie opieki serwisowej na oprogramowanie BANK KRWI z oprogramowaniem wspomagającym (Finanse-Księgowość, Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż, Kasa, Kadry-Płace) na okres 01.01.2021-31.12.2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres opieki informatycznej: a) wykonywania usług serwisu, konsultacji i doradztwa-zgłoszenia serwisowe przyjmowane on-line przez system Jira Asseco Poland S.A, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wskazane usługi świadczone są droga zdalną, powinna być jednak zagwarantowana w szczególnych przypadkach świadczenie ich poprzez wizytę konsultanta zamówionego przez RCKiK. b) rozwoju oprogramowania BANK KRWI- analiza problemów merytorycznych, technicznych i organizacyjnych, które dotyczą użytkowanego oprogramowania BANK KRWI i oprogramowania wspomagającego oraz wskazywanie rozwiązań niezbędnych dla obsługi tych problemów , instalacji nowych wersji oprogramowania BANK KRWI w środowisku testowym i produkcyjnym; c) okresowej aktualizacji baz danych słownikami TERYT i dostosowania oprogramowania BANK KRWI do zmian w standardzie ISBT 128; na serwerze RCKiK; d) nadzór nad eksportem danych do KRDK; e) nadzór nad elektroniczną wymianą wyników badań kwalifikacyjnych pomiędzy RCKiK; f) nadzór nad elektroniczną wymianą danych o dawcach zdyskwalifikowanych; g) nadzór i obsługa serwisowa i rozwój : • elektronicznej wymiany danych pomiędzy Bankiem Krwi ,a systemem monitoringu temperatur M2M ; • systemem E-kwestionariuszy dla dawców; • systemem raportowym COGNOS; Firma sprawująca opiekę informatyczną zobowiązana jest do wdrożenia i zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych przewidziane przepisami RODO . W ramach podpisanej umowy na sprawowanie opieki informatycznej , musi być zawarta umowa powierzenia danych w związku z dostępem do baz danych oprogramowania Bank Krwi . Zakres przetwarzanych danych zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy na opiekę informatyczną .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach