Przetargi.pl
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych drogowych oraz w zakresie budowy strzelnicy sportowo-kulowej

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5465400 , fax. 65 5464167
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
  ul. Piłsudskiego 21
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5465400, fax. 65 5464167
  REGON: 41105072900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych drogowych oraz w zakresie budowy strzelnicy sportowo-kulowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru) kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych drogowych oraz w zakresie robót związanych z budową strzelnicy sportowo-kulowej w Sierakowie. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części. Wobec tego dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej określone części: 1) część 1 - nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi. 2) część 2 - nadzór inwestorski nad budową strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie, 3. Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie niżej podanych zadań: A) część 1 - nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi w zakresie: zadanie nr 1 - budowy ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE, w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn.: „Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE”; zadanie nr 2 - utwardzenia działek budowlanych nr 1105/51, 1863/5 w Rawiczu, w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn.„Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu”. Zadanie nr 3 – Utwardzenie drogi o nr ewidencyjnym 1105 (obręb Sarnowa), w ramach zadania pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Reymonta w Rawiczu Osiedle Sarnowa” B) część 2 - nadzór inwestorski nad budową strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie, w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn. „Budowa strzelnicy sportowo-kulowej”. 4. Szczegółowy zakres zamówienia, który będzie przedmiotem kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowych wraz z załącznikami dla poszczególnych zadań; 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych zadań, 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym dla poszczególnych zadań. stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnia kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi w ramach wymienionych zadań w pełnym zakresie we wszystkich występujących przy realizacji robót branżach, w tym w szczególności w specjalności: 1) inżynieryjna drogowa wraz z odwodnieniem - część 1 zamówienia 2) konstrukcyjno – budowlana – część 2 zamówienia. 6. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić we własnym zakresie lub poprzez wykwalifikowaną osobę/y posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania ww. robót w występujących branżach – specjalnościach. Osoba (osoby) ta winna być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie. Na Wykonawcy (Inspektorze Nadzoru) ciąży również obowiązek zapewnienia osoby, która będzie odpowiadała za prawidłowe i pełne wykonanie zamówienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym. 7. Zamawiający nie określa ilościowego składu zespołu Wykonawcy niezbędnego do realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez 1 osobę funkcji Inspektora Nadzoru oraz inne funkcje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Przy robotach budowlanych wymagających ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczony zostanie jeden z nich jako koordynator ich czynności na budowie. 8. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) pełni czynności inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 ze zm.). Do podstawowych obowiązków WYKONAWCY (Inspektora Nadzoru ) będzie należało w szczególności: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie - na wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (potwierdzając ten fakt w dzienniku budowy), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowuje i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych lub ich części (etapów) jak również udział w przekazywaniu ich do użytkowania, 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robot lub elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 9. Do obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) w ramach zaoferowanej ceny ofertowej należy w zakresie wszystkich zadań objętych niniejszym zamówieniem (części): 1) ustanowienie inspektora/inspektorów nadzoru wymaganej branży dla poszczególnych zadań, ze wskazaniem inspektora - koordynatora. Czas pracy inspektora/inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót. Wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu (w dni robocze) inspektora/inspektorów nadzoru w okresie prowadzenia robót na każdej budowie zadań wymienionych w punkcie 3 – 5 tego rozdziału w godzinach od 7:30 do 14:30 niezależnie od czasu trwania tego pobytu; 2) udział w pracach przy przekazaniu placu budowy lub frontu robót; 3) przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 4) organizowanie i prowadzenie spotkań (narad budowy) z ramienia Zamawiającego oraz sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie jak również organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi działaniami - ustaleniami; 5) ustalanie postępu robót w stosunku do terminów określonych w umowie, podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji robót, monitorowanie robót (budowy) oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym (jeżeli będzie wymagany harmonogram), jak również przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robot, (jeżeli będzie wymagany), 7) zapewnienie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót budowlanych, monitorowanie budowy oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym (jeżeli będzie wymagany harmonogram), 8) sprawdzanie w terminie 7 dni od dnia przekazania faktur częściowych i końcowej wraz z protokołami odbioru wykonanych robót w danym okresie przedkładanych przez wykonawcę robót, sprawdzanie kalkulacji, kosztorysów powykonawczych i zamiennych oraz obmiarów robót przedkładanych przez Wykonawcę robót, 9) wyjaśnianie z projektantami wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych, 10) spisywanie notatek i protokołów z każdorazowego przeprowadzonego pobytu / kontroli budowy oraz przekazywanie ich niezwłocznie Zamawiającemu, 11) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 12) kontrola jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, technicznych jak również zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 13) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 14) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 15) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 16) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień podobnych lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, (zamówienia dodatkowe, podobne, zamienne) warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy; 17) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i zamówień podobnych, sporządzanie protokołów konieczności wykonania tych robót i zamówień, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 18) sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym negocjowanie z Wykonawcą robót wynagrodzenia za roboty nie objęte umową podstawową, 19) ocenianie konieczności zmian i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającemu, a po uzyskaniu pisemnej aprobaty Zamawiającego i podpisaniu stosownej umowy, wydawanie poleceń wykonania robót zamiennych, dodatkowych, podobnych lub rezygnacji z części robót, 20) przygotowanie do akceptacji Zamawiającemu wniosków od Wykonawcy o przesuniecie terminu wykonania prac (przedłużenie lub skrócenie) oraz zmiany wynagrodzenia, zaopiniowanie ich i przedstawienie wniosków do akceptacji Zamawiającego, 21) egzekwowanie od Wykonawcy robót dokumentów wymaganych w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary, inwentaryzacje itd.) 22) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, 23) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy robót i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji, 24) sprawdzanie oraz udział w odbiorach robót częściowych, odbiorach końcowych robót budowlanych oraz przekazywania ich do użytkowania jak również kontrolowanie rozliczeń zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, 25) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad jak również potwierdzenie usunięcia wad i usterek ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych, sprawdzanie przekazywanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisami umowy, 26) nadzór na robotami dodatkowymi i podobnymi do wysokości 10 % wartości tych robót, 27) potwierdzenie wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego o zakończeniu realizacji zamówienia, 28) zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych wyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych, jak również udzielanie informacji publicznej pod nadzorem Zamawiającego, 29) pomoc w sprawdzaniu ofert Wykonawców i udział w pracy komisji przetargowej (jeżeli będzie taka potrzeba), 30) udział w przeglądzie gwarancyjnym, pogwarancyjnym i po okresie rękojmi zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie na realizację robót, w szczególności Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym okresie. 10. Wyszczególnione wyżej obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z SIWZ i umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 11. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca (Inspektor Nadzoru) winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 12. Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót nad którymi Wykonawca (Inspektor Nadzoru) będzie sprawował nadzór inwestorski zostały określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie budowlanym oraz wynikają z Polskich Norm. 13. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dokonał wizji w terenie oraz zapoznał się projektami budowlanymi zadań celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 14. Stosownie do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zm.). Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 29 ust. 3a, czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej podane dokumenty: a) wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę ofertę przetargową złożoną w formie oryginału (załącznik nr 1 do SIWZ), b) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza. c) zobowiązanie innych podmiotów - złożone w formie oryginału (jeżeli Wykonawca korzysta z tych uprawnień) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS, CEIDG) lub podpisane przez osoby na podstawie udzielonego i załączonego do zobowiązania pełnomocnictwa –zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 6 do SIWZ, d) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, (W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą, z zastrzeżeniem jego aktualizacji, tj. wymogu informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w powyższym zakresie - o przystąpieniu do grupy kapitałowej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach