Przetargi.pl
Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.”

Gmina Drawsko ogłasza przetarg

 • Adres: 64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2569128 , fax. 067 2569135
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drawsko
  ul. Powstańców Wielkopolskich 121
  64-733 Drawsko, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2569128, fax. 067 2569135
  REGON: 00053578700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminadrawsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w, w trakcie przewozu oraz podczas wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu w miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.). 1.1. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC, NW oraz aktualny przegląd techniczny. 1.2. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów/busów. 1.3. Czas dowozu i odwozu uczniów, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu uczniów będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół lub osobami do tego uprawnionymi. Wykonawca w trakcie świadczonej usługi przewozu obowiązany jest zapewnić opiekę nad przewożonymi uczniami, przy czym kierowca nie może być jednocześnie opiekunem przewożonych dzieci. Wykonywanie usługi musi się dokonywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego i bezpieczeństwa w czasie przewozu. W trakcie przewozu, wsiadania i wysiadania uczniowie mają zagwarantowaną opiekę, bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 1.4. Ubezpieczenie uczniów od wszelkich szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas przewozów spoczywa na wykonawcy. 1.5. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych licząc od pierwszego dnia wykonywania usługi przedstawi zamawiającemu dokładny rozkład jazdy. Dowóz na trasie: Piłka – Piłka Wybudowanie – Piłka Las – Piłka Szkoła Podstawowa – Piłka Przedszkole. Odwóz na trasie: Piłka Szkoła Podstawowa – Piłka Przedszkole – Piłka Las – Piłka Wybudowanie Ok. 42 km. dziennie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.). W celu wykazania, że wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu, należy na wezwanie zamawiającego złożyć ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek spełnia każdy z wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach