Przetargi.pl
Budowa pieszej kładki drewnianej wraz z dwoma tarasami widokowymi na terenie Rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar

Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko ogłasza przetarg

 • Adres: 62-095 Murowana Goślina, Łopuchówko
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8122161, 604-549-228, , fax. 618 122 161
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko
  Łopuchówko 1
  62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8122161, 604-549-228, , fax. 618 122 161
  REGON: 63001151000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pieszej kładki drewnianej wraz z dwoma tarasami widokowymi na terenie Rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową pieszej kładki drewnianej wraz z dwoma tarasami widokowymi na terenie Rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar w zakresie oznaczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ, na podstawie ostatecznej decyzji nr 48/Z/19 z dnia 23 lipca 2019 r., znak spr: IR-V.7840.3.37.2019.4 udzielającej pozwolenia na budowę. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, na którą składa się: a) Projekt budowlany na wykonanie pieszej, drewnianej kładki spacerowej z dwoma tarasami widokowymi na szlaku turystycznym w rezerwacie przyrody „Śnieżycowy Jar”, b) Specyfikacja Techniczna na wykonanie i odbiór pieszej, drewnianej kładki spacerowej z dwoma tarasami widokowymi na szlaku turystycznym w rezerwacie przyrody „Śnieżycowy Jar”, c) przedmiar robót na wykonanie pieszej, drewnianej kładki spacerowej z dwoma tarasami widokowymi na szlaku turystycznym w rezerwacie przyrody „Śnieżycowy Jar”, d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie pieszej, drewnianej kładki spacerowej, z dwoma tarasami widokowymi na szlaku turystycznym w rezerwacie przyrody „Śnieżycowy Jar”, e) decyzje administracyjne, uzgodnienia, postanowienia wydane przez organy administracji publicznej. Cel i zakres inwestycji: Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji ruchu pieszego na terenie Rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar oraz podniesienie walorów przyrodniczych i ochronnych tego terenu. Stan istniejący: Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w obrębie Rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar. Teren rezerwatu stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko. Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na części działek o numerze ewidencyjnym 231 i 245 w granicach administracyjnych gminy Murowana Goślina – obręb 302111_5.0016 Uchorowo. Obecne zagospodarowanie terenu stanowi zamknięty obszar leśny, położony w granicy poligonu wojskowego Biedrusko, w strefie bezpieczeństwa jednej ze strzelnic, czyli w rzeczywistej strefie upadku pocisków. Projektowane zagospodarowanie terenu: Kładkę zaprojektowano po trasie istniejącej w terenie drogi gruntowej. Kładka spacerowa wykonana zostanie na palisadzie z okrąglaków dębowych, stanowiących fundament pod kładkę spacerową (okute pale dębowe o wysokości h=1,2 m i średnicy 18 cm). Po wbiciu pali na głębokość około 1,0 m zamontowane zostaną modrzewiowe kleszcze drewniane spinające pale. Na przekładce z papy bitumicznej zamontowane zostaną podłużne modrzewiowe legary o wymiarach 14,00 cm x 7,0 cm. Na legarach zamontowane zostaną pokłady z desek modrzewiowych. Na zakończenie zamontowane zostaną barierki ochronne, które wykonane zostaną z drewna ostruganego i oszlifowanego. Przewiduje się nadanie kładce następujących parametrów technicznych: - długość kładki = 250 m; - szerokość kładki = 1,50 m; - obustronne oporęczowanie = 1,10 m (wysokość słupków od pokładu); - dwa drewniane tarasy widokowe o wymiarach 8,0 m x 5,0 m, pierwszy od hm 0+47 do hm 0+55, drugi od hm 1+47,50 do 1+55,50; - dwie ławki spoczynkowe o wymiarach = 2 x 7,0 m x 0,4 m = 2 x 2,8 m² = 5,6 m². W związku z tym, że istniejący rodzimy teren wykazuje naturalny spadek w kierunku zachodnim do rowu leśnego, przewiduje się wyniesienie dolnej konstrukcji projektowanej kładki o 10 cm ponad teren w celu samoczynnego, grawitacyjnego odpływu powierzchniowego wód opadowych poza obszar kładki. 3.2. Materiał wykorzystywany do budowy kładki będącej przedmiotem niniejszego postępowania można przewozić środkami transportu zabezpieczającymi go przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. Transport materiału nie może odbywać się w sposób powodujący niszczenie dróg, zarówno tych które są w zarządzie Nadleśnictwa Łopuchówko, jak i tych które stanowią własność innych podmiotów. Stwierdzone przez Zamawiającego uszkodzenia, Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany usunąć na swój własny koszt w celu przywrócenia stanu pierwotnego dróg używanych do celów transportowych. W przypadku nie usunięcia uszkodzeń przez Wykonawcę, Zamawiający zleci podmiotowi trzeciemu ich wykonanie, a koszty wykonania prac zostaną potrącone z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3.3. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania nie gorsze od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych na miejsce realizacji robót własnym staraniem lub polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z postanowieniami art. 22a ustawy PZP. Ilość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnić właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. 3.5. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie materiałów w budownictwie. 3.6. Zamawiający ma prawo z ważnych przyczyn do ograniczenia przedmiotu zamówienia w stosunku do zakresu, o którym mowa w niniejszej SIWZ. Przez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności niesprzyjające warunki atmosferyczne, przyczyny przyrodnicze, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne, nieprzewidziany brak środków na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego. Ograniczenie przedmiotu umowy nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 3.7. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca przeznaczonego do realizacji robót budowlanych i ich otoczenia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim kontakcie z pracownikiem, o którym mowa w pkt. 9.6 ppkt. b) SIWZ i po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu spotkania, przy uwzględnieniu godzin pracy siedziby Zamawiającego – biuro Nadleśnictwa Łopuchówko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Przy ustalaniu terminu ewentualnej wizji lokalnej, Wykonawca musi również wziąć pod uwagę szczególny charakter terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie (tj. teren poligonu wojskowego Biedrusko, którego użytkownikiem jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwanym dalej „CSWL”). Wykonawcy chcący dokonać wizji w terenie proszeni są o wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, celem ustalenia z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu czasu i miejsca spotkania. 3.9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć na skutek niewłaściwego prowadzenia robót, złej organizacji transportu i składowania materiałów budowlanych oraz za szkody jakie mogą powstać w drzewostanie na skutek prowadzonych prac, od chwili rozpoczęcia robót, aż do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych zrealizowanych na gruncie. Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach dojazdowych powstałych w związku z wykonywaniem zleconych robót, w tym transportu materiału. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku, tj. co najmniej do istniejącego przed rozpoczęciem prac miejsca prowadzenia robót, w szczególności te, które Wykonawca naruszy lub uszkodzi w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 3.10. Sprzęt podlegający dozorowi technicznemu (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468) powinien być zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego i posiadać aktualne dopuszczenie do pracy (decyzję UDT). 3.11. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - stosowanie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia – tj. pracowników budowlanych realizujących roboty montażowe elementów drewnianych obiektu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917).” Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 3.12. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z: - warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, - aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi, - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. nr 193, poz. 1890), - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. nr 58, poz. 405 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z późn. zm.), - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), - dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ. 3.13. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty (w tym materiały i robociznę, zamontowane urządzenia) na okres nie krótszy niż 3 lata licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych zrealizowanych na gruncie - obejmujący zakończenie wszelkich prac w terenie, wykonanie wszelkich robót wynikających z poprawek i zaleceń, całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywana była robota lub składowane były materiały do budowy, wywiezienie resztek materiałów i odpadów wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przygotowanej zgodnie z wymaganiami opisanymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Odbiór ten odbędzie się przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Szczegóły dotyczące biegu okresu gwarancji zostały uregulowane w istotnych postanowieniach umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Uwaga!!! Okres gwarancji i rękojmi za wady jest jednym z kryteriów oceny ofert (szczegóły w rozdziale nr 17 SIWZ). 3.14. W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z usunięciem wad i usterek na własny koszt, w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 5 dni od przesłania drogą mailową lub faxem Wykonawcy zawiadomienia o konieczności usunięcia wady lub usterki. 3.15. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 3.16. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: a) urządzenia placu budowy i kierowanie budową, b) wykonania prób, badań jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, c) zapewnienia obsługi geodezyjnej, przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, d) utrzymania placu budowy w stanie minimalizującym utrudnienia oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, e) uprzątnięcia śmieci (powstałych w wyniku jego działań) z powierzchni, na której prowadzone były prace budowlane; po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na gruncie, a przed ich zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, f) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, g) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, h) dostarczenie Zamawiającemu wymaganych protokołów, instrukcji, atestów, kart gwarancyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, potwierdzonej przez właściwy miejscowo urząd geodezji i kartografii (sporządzonej w min. 3 egzemplarzach dla Zamawiającego), i) dostawa materiałów do realizacji zamówienia objętego postępowaniem, j) całkowite pokrywanie kosztów związanych z zasilaniem placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę, k) utrzymywanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt. 6.1 ppkt. 2) i 3) SIWZ innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinno jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 8.1. ppkt. 1) i 2) SIWZ. 8.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach na oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1. ppkt 1) SIWZ. 8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1. ppkt. 1) i 2) SIWZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8.5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Dokument ten zobowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. 3) Jeżeli zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 1) ustawy PZP, Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.6 ppkt. 1 lit od a) do i). Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP (pkt. 8.6. ppkt. 2) SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6. ppkt. 1) lit. a) – i). Dokumenty wymienione w pkt 8.6. ppkt. 1) lit. a) – i) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert, w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP. 4) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwość Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowalne, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 8.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 8.6. ppkt. 1) lit. a), b) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2) o których mowa w pkt 8.6. ppkt. 1) lit. c) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP. 8.8. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 8 pkt. 8.7. ust. 1 lit. b) oraz w rozdziale 8 pkt. 8.7 ust. 2) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 8 pkt. 8.7. ust. 1) lit. a) SIWZ powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 8.8. SIWZ stosuje się odpowiednio. 8.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.6. ppkt. 1) lit. c) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.7. pkt. 2) SIWZ , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt. 8.8. zdanie pierwsze stosuje się. 8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8.12. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 13.1. Kompletna oferta składana samodzielnie przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) kosztorys ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 4) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ); 5) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu – (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 6) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 13.2. Kompletna oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółka cywilna) powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) kosztorys ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 4) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP - oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ); 5) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 6) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zawierać: a) oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy; b) oznaczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) wskazanie pełnomocnika; d) zakres pełnomocnictwa; e) podpisy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach