Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu w formie zaprojektuj i wybuduj

Zakład Karny w Rawiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. 17 Stycznia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5468500 w. 229, 65 5468507 , fax. 655 454 266
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Rawiczu
  ul. 17 Stycznia 28
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5468500 w. 229, 65 5468507, fax. 655 454 266
  REGON: 32029400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu w formie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na realizacji zamówienia pod nazwą" Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu" w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy(PFU), stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 26.09.2019r. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: - NBP o/Poznań numer konta 28 1010 1469 0035 8013 9120 0000 a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110,650,1000 i 1669 z późn. zm.). Dokumenty wymienione w ppkt b, c, d, e należy złożyć w siedzibie zamawiającego (w dziale finansowym) przed upływem terminu składania ofert. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodnawialne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. Wadium wniesione w pieniądzu (ppkt a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, czyli do godziny 09:00 dnia 26.09.2019 roku. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – jeżeli wadium wniesione zostaje w innej formie niż pieniężna - dokument wadialny musi wymieniać wszystkich konsorcjantów łącznie. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, iż oferta nie jest prawidłowo zabezpieczona wadium, co spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca ma obowiązek złożenia oferty na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. OŚWIADCZENIA, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8, 8 a do SIWZ (oświadczenie art. 25 a ustawy).3.Do oferty należy dołączyć wypełnione przez Wykonawcę zestawienie rzeczowo – finansowe stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach