Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu/usługi oświaty/ na potrzeby przedszkola

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 62-410 Zagórów, ul. Kościelna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2748800, 2748846 , fax. 632 748 811
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Kościelna 4
  62-410 Zagórów, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2748800, 2748846, fax. 632 748 811
  REGON: 52954500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu/usługi oświaty/ na potrzeby przedszkola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach inwestycji przewidziano wykonanie następującego zakresu robót: I. Budynek przedszkola z tarasem  Roboty ziemne  Fundamenty  Konstrukcja nadziemia  Tynki i malowanie oraz okładziny wewnętrzne, obudowy ścianki systemowe  Stolarka okienna, drzwiowa, uchwyty dla niepełnosprawnych, elementy wyposażenia do zabudowy  Podłoża, posadzki, podłogi  Elewacja  Prace pozostałe  Taras, opaska, nawierzchnia II. Nawierzchnie  droga pożarowa  nawierzchnie chodnika z betonowej kostki brukowej, podesty wykonanie skarp ziemnych przy podestach i chodnikach III. Mała architektura, ogrodzenia  Elementy małej architektury  Ogrodzenie terenu przy części przedszkolnej IV. Zieleń  Roboty przygotowawcze związane z zielenią  Trawniki V. Instalacje silnoprądowe  WLZ, połączenia wyrównawcze  Tablica elektryczna TR-1, wyłącznik główny ppoż.  Gniazda  Oświetlenie  Instalacje odgromowe i wyrównanie potencjału  Badania pomontażowe VI. Instalacje wod-kan, c.o.  Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, zbiornik bezodpływowy, kanalizacja wewnętrzna  Hydrant wewnętrzny  Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne  Instalacje c.o.  Centrala wentylacyjna  Uszczelnienia ognioochronne przejść instalacyjnych w ścianach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu/usługi oświaty/ na potrzeby przedszkola” 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 24 1020 2746 0000 3702 0019 9638 z dopiskiem „Wadium nr sprawy IKZP.271.8.2019” 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w pieniądzu musi być potwierdzone w ofercie kserokopią wpłaty. 7.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 8.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać, termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9.Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 10.Wadium dla grupy Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach