Przetargi.pl
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” w zakresie budowy 6 miejsc odpoczynku rowerzystów i 4 wież widokowych

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ogłasza przetarg

 • Adres: 11-730 Mikołajki, Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 608411847
 • Data zamieszczenia: 2021-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
  Kolejowa 6
  11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 608411847
  REGON: 36122298500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazurytobiznes.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” w zakresie budowy 6 miejsc odpoczynku rowerzystów i 4 wież widokowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” w zakresie budowy 6 miejsc odpoczynku rowerzystów i 4 wież widokowych”. 2) Ogólny zakres obowiązków wykonawcy w trakcie budowy: a) reprezentowanie Inwestora/Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) koordynacja robót poszczególnych branż; c) wizyty na placu budowy; d) składanie co 14 dni raportów z realizacji robót; e) egzekwowanie od wykonawców robót obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym f) kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji wewnętrznej oraz dokonywania w niej wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego; g) sprawdzanie jakości wykonywanych robót wbudowanych, wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; h) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; i) potwierdzanie robót faktycznie wykonanych oraz potwierdzenie faktu usunięcia wad; j) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w prawie budowlanym; k) uczestniczenie w czynnościach odbioru częściowego i końcowego inwestycji; l) zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót budowlanych; m) rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich; n) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71340000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach