Przetargi.pl
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną w Chojnicach

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 971 800 , fax. 523 972 194
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Stary Rynek 1
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 971 800, fax. 523 972 194
  REGON: 52345900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną w Chojnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie i przebudowie ulic wraz z infrastrukturą techniczną w Chojnicach. Zakres robót budowlanych, nad którymi ma być sprawowany nadzór inwestorski obejmuje: • budowę ul. Krasickiego • budowę ul. Gdańskiej, działka nr 1828 (odcinek drogi wewnętrznej o dł. ok. 65 mb) • budowę ulic Rodziewiczówny i Konarskiego • budowę ulic Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (2 odcinki). 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy opisany jest w Załączniku Nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: • 600,00 zł , słownie: sześćset i 00/100 złotych, 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego (data i godzina). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Urząd Miejski w Chojnicach Bank PKP BP Nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 5. Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument wadium należy dołączyć do oferty. W/w dokumenty dotyczące wadium mogą zostać złożone również w formie oryginału dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim wypadku należy je przekazać na adres: wydz.budowlany@miastochojnice.pl.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach