Przetargi.pl
Przebudowa istniejącego sita bębnowo-obrotowego

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, Stary Las
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 775 09 90 , fax. 58 775 03 80
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o.
  Stary Las 9
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 775 09 90, fax. 58 775 03 80
  REGON: 19298165800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starylas.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącego sita bębnowo-obrotowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącego sita bębnowo-obrotowego w sortowni odpadów Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starym Lesie 9, gm. Starogard Gdański, woj. pomorskie (miejsce dostawy). Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przebudowę sita bębnowo-obrotowego w zakresie: a) frakcji po przesianiu, do następujących wartości: - frakcja podsitowa < 80 mm, - frakcja podsitowa – 80-340 mm - frakcja nadsitowa > 340 mm; b) wyposażenie sita w: - 5 segmentów w sekcji nr 1, - 4 segmentów w sekcji nr 2; c) wyposażenie sita w oczka: - sekcja nr 1 – okrągłe, fi 80 mm, - sekcja nr 2 – kwadratowe, 340x340 mm; 2) dostawę i instalacje nowego zsypu odbioru frakcji 0-80 mm; 3) dostawę i instalację nowego zsypu odbioru frakcji 80-340 mm; 4) przebudowę istniejących taśmociągów, w tym dostawę wraz z instalacją nowych przenośników taśmowych i konstrukcji wsporczych; 5) rozbudowę istniejącego systemu sterowania wraz z wizualizacją; 6) instalację i uruchomienie sita bębnowo-obrotowego po przebudowie; 7) dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów, 8) szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego użytkowania, 9) przejęcie odpowiedzialności technologicznej (procesowej) i jakościowej wynikającej z przebudowy oraz ingerencji w istniejący układ technologiczny, przebudowywane urządzenia, ingerencję w system zasilania urządzeń sortowni, sterowania oraz wizualizacji, 10) działania wynikające z zobowiązań gwarancyjnych 11) wykonanie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wszystkie elementy dostawy muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia używanego urządzenia i/lub osprzętu. Urządzenie nie może być prototypem. 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - DTR, - Instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim, - Schematy elektryczne i podłączenia sterowania, - Kartę gwarancyjną na okres gwarancji, - Katalog części zamiennych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42900000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach