Przetargi.pl
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi - instalacyjnymi polegającymi na remoncie kanalizacji na dziedzińcu Zamku w Toszku wraz z podłączeniem do sieci miejskiej i odtworzenie instalacji wod.-kan. oraz c.o. w wieży w ramach realizacji projektu /Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia/

Centrum Kultury "Zamek w Toszku" ogłasza przetarg

 • Adres: 44-180 Toszek, ul. Zamkowa 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2334493 , fax. 032 2334493
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
  ul. Zamkowa 10 10
  44-180 Toszek, woj. śląskie
  tel. 032 2334493, fax. 032 2334493
  REGON: 27199405100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamektoszek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi - instalacyjnymi polegającymi na remoncie kanalizacji na dziedzińcu Zamku w Toszku wraz z podłączeniem do sieci miejskiej i odtworzenie instalacji wod.-kan. oraz c.o. w wieży w ramach realizacji projektu /Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych - instalacyjnych polegających na remoncie kanalizacji na dziedzińcu Zamku w Toszku wraz z podłączeniem do sieci miejskiej i odtworzenie instalacji wod.-kan. oraz c.o. w wieży w ramach realizacji projektu /Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia/ Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn.: /Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia/, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Zamówienie objęte jest umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.06.02.02-00-048/10-00 z dnia 25-04-2013r. Roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu: 1. Wykonanie sieci przewodów rozprowadzających zasilających wszystkie elementy grzejne. We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych zamontowanie grzejników i przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji poprzez zastosowanie armatury regulacyjnej w postaci zaworów grzejnikowych termostatycznych z czujnikiem wbudowanym. 2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dwuprzewodowej wodnej o temperaturach czynnika grzewczego 90/70oC, z rozdziałem dolnym z dolnym zasilaniem grzejników. Instalacja wykonana będzie z rur stalowych. Odpowietrzenie instalacji ręczne miejscowe przy grzejnikach i automatyczne na pionach. 3. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej do poszczególnych punktów poboru w ubikacji dla niepełnosprawnych znajdującej się na parterze wieży oraz do hydrantów wewnętrznych znajdujących się na wszystkich piętrach wieży. 4. Wykonanie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków stajni, wieży zamkowej, bramy wjazdowej oraz budynku przy ul. Zamkowej 10, zlokalizowanych na terenie Zamku w Toszku, wraz z likwidacją istniejącego zbiornika bezodpływowego ścieków tzw. /szamba/.: - budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej, - budowa przepompowni i rurociągu tłocznego, - odprowadzenie grawitacyjne całości ścieków sanitarnych powstających w budynku stajni, wieży, bramy następuje za pomocą przepompowni ścieków, skąd tłoczone będą rurociągiem tłocznym do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej. Ścieki z budynku ul. Zamkowa 10 odprowadzane będą bezpośrednio do istniejącej kanalizacji. Miejsce realizacji: Centrum Kultury /Zamek w Toszku/ ul. Zamkowa 10, 44 - 180 Toszek Założenia Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności pełny zakres czynności określonych w przepisach art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), oraz: a) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie dla robót i przepisami związanymi, b) akceptacja i aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego, c) sprawdzenie, ocena i akceptacja wszystkich dokumentów złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych umową i istotnymi postanowieniami umowy dla robót, d) akceptacja zgłoszonych przez Wykonawcę robót a nie wymienionych w ofercie robót, e) rekomendowanie Zamawiającemu do akceptacji Podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych, f) ocena postępu robót, informowanie Zamawiającego, jeżeli jest on niezgodny z harmonogramem, g) naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i /lub odszkodowań od Wykonawców robót i niezwłocznie przekazywanie ich Zamawiającemu, h) ocena wyników badań i pomiarów, i) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami, j) ocena przedstawionych przez Wykonawcę kosztów zmian w robotach, wycenionych na bazie cen jednostkowych z oferty bądź własnej wyceny tych kosztów i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty ich zgłoszenia, k) codzienna kontrola oznakowania ustawionego przez Wykonawcę na czas wykonywania robót, l) prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi, budowlanymi, stronami i ludnością miejscową, m) organizacja i prowadzenie Rad Budowy i innych spotkań związanych z realizacją kontraktu (sporządzanie protokołów z narad i przekazanie zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu), n) archiwizacja korespondencji i dokumentacji Inwestycji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamektoszek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach