Przetargi.pl
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3784100 , fax. 034 3784202
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 4/8 4/8
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3784100, fax. 034 3784202
  REGON: 00000149400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ajd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa - sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 późn. zm.) dla obiektów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: - Ul. Waszyngtona 4/8, - Al. Armii Krajowej 13/15, - Al. Armii Krajowej 36 A, - Ul. Dąbrowskiego 14, Ul. Zbierskiego 6, - Ul. Dąbrowskiego 76/78, - Ul. Chłopickiego 3. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy, szacuje się na 1 985 600 kWh. Określenie przewidywanego poboru energii nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej przekaże wykonawcy dane i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, podpisaną generalną umowę dystrybucji, zawartej pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Sieci Dystrybucyjnej właściwym dla obiektów objętych zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszego zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ajd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach