Przetargi.pl
Sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu

Starostwo Powiatowe w Brzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 444 79 00 , fax. 077 444 79 03
 • Data zamieszczenia: 2014-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu
  ul. Robotnicza 20 20
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 444 79 00, fax. 077 444 79 03
  REGON: 53141218300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeg-powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie około 100 szt. operatów szacunkowych. Operaty szacunkowe winny być wykonywane w trzech egzemplarzach przez osobę legitymującą się uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego. Operaty będą wykonywane na podstawie indywidualnych zleceń zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego. Podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulegać wahaniom w zakresie ilościowym, w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania w skali roku i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń z tego powodu. Zamawiający zastrzega sobie, zatem prawo ograniczenia przedmiotu umowy, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w jego interesie..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach