Przetargi.pl
Serwisowanie Zintegrowanego Systemu Hydrograficznego zainstalowanego na jednostkach sondażowych Wega i Kastor.

Urząd Morski w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4403423, 4403523 , fax. 091 4403441
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Morski w Szczecinie
  pl. Stefana Batorego 4 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4403423, 4403523, fax. 091 4403441
  REGON: 00014501700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwisowanie Zintegrowanego Systemu Hydrograficznego zainstalowanego na jednostkach sondażowych Wega i Kastor.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa serwisowania Zintegrowanego Systemu Hydrograficznego zainstalowanego na jednostkach sondażowych Wega i Kastor przez okres 12 miesięcy od czasu podpisania umowy. 1. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia publicznego: a) serwis stacji roboczej Work Station HWS10 obejmującej komputer główny oraz repetytor dla sternika na jednostkach pływających Urzędu Morskiego w Szczecinie: Wega i Kastor, b) serwis procesora echosondy wielowiązkowej EM3002D produkcji Kongsberg Maritime AS na jednostce pływającej UM w Szczecinie Wega oraz na jednostce pływającej UM w Szczecinie Kastor, c) serwis dwóch przetworników elektroakustycznych echosondy wielowiązkowej EM3002D Kongsberg Maritime AS na jednostce pływającej UM w Szczecinie Wega obejmujący naprawę uszkodzeń spowodowanych przeciekami wody, efektem starzenia się elementów, uszkodzeń z nieznanych powodów z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika, d) serwis dwóch przetworników elektroakustycznych echosondy wielowiązkowej EM3002D Kongsberg Maritime AS na jednostce pływającej UM w Szczecinie Kastor obejmujący naprawę uszkodzeń spowodowanych przeciekami wody, efektem starzenia się elementów, uszkodzeń z nieznanych powodów z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika, e) serwis komputera do obróbki kameralnej MAXDATA BTO PC wraz z zainstalowanym oprogramowaniem CFLOOR firmy Cfloor AS, f) serwis oprogramowania który obejmie: serwis oprogramowania hydrograficznego SIS firmy Kongsberg Maritime, AS zainstalowanego na obu stacjach roboczych HWS10,aktualizację oprogramowania hydrograficznego SIS wraz z jego instalacją, uruchomieniem i zdaniem do pracy,aktualizację firmware obu procesorów echosondy i czterech przetworników elektroakustycznych, eliminowanie błędów zidentyfikowanych w raportach o problemie, dostarczanie najnowszych informacji dotyczących sprzętu oraz uaktualnianie dokumentacji użytkownika, pomoc oraz porady telefoniczne. 2. Wymagania ogólne: a) Wykonawca będzie się komunikował z Zamawiającym w języku polskim, b) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania awarii sprzętu lub oprogramowania najpóźniej następnego dnia roboczego od zgłoszenia faksem lub e-mailem raportu o problemie, c) w celu zapewnienia ciągłości wykonywania i opracowywania prac hydrograficznych, w przypadku nie usunięcia awarii w terminie 14 dni od zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia sprzętu równoważnego zastępczego współpracującego z posiadanym Zintegrowanym Systemem Hydrograficznym, d) Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy serwisowej możliwość nieodpłatnych wizyt na jednostkach UMS Wega i Kastor inżyniera delegowanego przez producenta sprzętu będącego przedmiotem usług serwisowych celem przeprowadzenia diagnostyki sprzętu i oprogramowania, dokonania kalibracji sprzętu, wymiany w razie potrzeby uszkodzonych elementów, uaktualnienia oprogramowania. 3. Informacje dodatkowe: W przypadku konieczności serwisu przetworników hydroakustycznych Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych prac stoczniowych i kosztów dokowania jednostek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503241003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ums.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach