Przetargi.pl
Wykonanie remontu ośmiu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301 , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  ul. Mariacka 25 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/WWW.ZBiLK.szczecin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu ośmiu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ośmiu komunalnych lokali mieszkalnych, w podziale na trzy części: 1) Część I zamówienia - ul. Długosza 24/18, ul. Krasińskiego 34/5, ul. Szczecińska 23a/3; al. Wyzwolenia 80/10; 2) Część II zamówienia - al. Wyzwolenia 113/4, ul. Zakopiańska 5/37, ul. Kolumba 6a/4; 3) Część III zamówienia - al. Piłsudskiego 19/13. 2. Zakres remontu lokalu: 1) nr 18 w budynku przy ul. Długosza 24 (powierzchnia użytkowa lokalu - 47,46 m2): a) w branży budowlanej - wymiana opaski drzwiowej, wymiana klamek z szyldami, obsadzenie kratek wentylacyjnych, malowanie ścian wraz z robotami towarzyszącymi, b) w branży sanitarnej - montaż wodomierza, montaż rurociągów z PCV, montaż zlewozmywaka, montaż urządzenie do podgrzewania wody próba szczelności instalacji wodociągowej, c) w branży elektrycznej - wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, pomiar rezystancji izolacji instalacji elektr., 2) nr 5 w budynku przy ul. Krasińskiego 34 (powierzchnia użytkowa lokalu - 19,20 m2): a) w branży budowlanej - rozszalenie i szklenie otworów okiennych lub drzwiowych, dopasowanie skrzydeł okiennych, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, , posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych, dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi wraz z robotami towarzyszącymi, b) w branży sanitarnej - wymiana wodomierza, wymiana podejścia z rur PCV, wymiana syfonu umywalkowego, c) w branży elektrycznej - częściowa wymiana osprzętu, pomiar rezystancji izolacji instalacji elektr., 3) nr 3 w budynku przy ul. Szczecińskiej 23a (powierzchnia lokalu - 49,64 m2): a) w branży budowlanej - montaż nawietrzaków w oknach, dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie podłóg farba olejną lub ftalową, jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, wraz z robotami towarzyszącymi, wywóz gruzu, b) w branży sanitarnej - montaż wodomierza, zakorkowanie podejścia wody, wymiana kuchenki gazowej, montaż czujników czadu, próba gazowa, c) w branży elektrycznej - częściowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, pomiar rezystancji izolacji instalacji elektr., 4) nr 10 w budynku przy al. Wyzwolenia 80 (powierzchnia użytkowa lokalu - 41,89 m2): a) w branży budowlanej - wymiana drzwi wejściowych, wymiana wykładziny PCV w kuchni, obsadzenie kratek wentylacyjnych, malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi, wywóz gruzu, b) w branży sanitarnej - montaż wodomierzy, wymiana kuchenki gazowej, próba instalacji gazowej, c) w branży elektrycznej - wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, pomiar rezystancji izolacji instalacji elektr., 5) nr 4 w budynku przy al. Wyzwolenia 113 (powierzchnia użytkowa lokalu - 36,06 m2): a) w branży budowlanej - obsadzenie kratek wentylacyjnych, rozebranie zabudowy/kuchnia, uzupełnienie tynków, wymiana posadzki z tworzyw sztucznych, uzupełnienie stolarki drzwiowej, montaż detektora tlenku węgla, wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, szklenie ram okiennych lub drzwiowych, zamurowanie przebić w ścianach, dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi wraz z robotami towarzyszącymi, wywóz gruzu, b) w branży sanitarnej - wymiana podejścia z rur PCV, wymiana zlewozmywaka, wymiana zaworu czerpalnego, demontaż wanny, próba gazowa, wraz z robotami towarzyszącymi, c) w branży elektrycznej - wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, pomiar rezystancji instalacji elektr., 6) nr 37 w budynku przy ul. Zakopiańskiej 5 (powierzchnia użytkowa lokalu - 43,63 m2): a) w branży budowlanej - rozebranie wykładziny ściennej z płytek, naprawa podłogi, dopasowanie skrzydeł okiennych i drzwiowych, uzupełnienie tynków, montaż detektora tlenku węgla, dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi wraz z robotami towarzyszącymi, wywóz gruzu, b) w branży sanitarnej - demontaż brodzika, ustępu z miską fajansową, baterii natryskowej, montaż grzejnika elektrycznego wody, montaż wodomierza, demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, próba gazowa, 7) nr 6a w budynku przy ul. Kolumba 6a (powierzchnia użytkowa lokalu - 25,76 m2): a) w branży budowlanej - naprawa i dopasowanie drzwi i okien, montaż nawiewników rozebranie okładziny ściennej - płytki, wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji, montaż listew progowych, zamocowanie lub uzupełnienie listew przyściennych, dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi wraz z robotami towarzyszącymi, wywóz gruzu, b) w branży sanitarnej - wymiana wodomierza, próba gazowa, c) w branży elektrycznej - wymiana osprzętu, pomiar rezystancji instalacji elektr. 8) nr 13 w budynku przy al. Piłsudskiego 19: a) w branży budowlanej - wymiana stolarki okiennej, wykładzina z PCV, wymiana klamek, wykonanie poziomych przewodów wentylacyjnych dwóch łazienek do przewodów kominowych, wymiana zamków, opinia kominiarska, dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi wraz z robotami towarzyszącymi, wywóz gruzu, b) w branży sanitarnej - wymiana kuchenki gazowej z piekarnikiem, zlewozmywaka, umywalki, ustępu, wanny, baterii, syfonu zlewozmywakowego, montaż wodomierza, próba gazowa, c) w branży elektrycznej - wymiana instalacji wraz z osprzętem, pomiar rezystancji instalacji elektr. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i przepisami p.poż. 4. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko na jedną część zamówienia. Wykonawca wypełnia wskazaną pozycję (część na którą składa ofertę) na druku oferty cenowej (załącznik 1) zgodnie z wymaganiami siwz, w pozostałych pozycjach wpisuje - nie dotyczy. UWAGA! Złożenie oferty na dwie części, spowoduje jej odrzucenie w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113411
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1) dla Części I zamówienia (ul. Długosza 24/18, ul. Krasińskiego 34/5, ul. Szczecińska 23a/3; al. Wyzwolenia 80/10) - 588,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem złotych), 2) dla Części II zamówienia (al. Wyzwolenia 113/4, ul. Zakopiańska 5/37, ul. Kolumba 6a/4) - 368,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem złotych), 3) dla Części III zamówienia (al. Piłsudskiego 19/13) - 921,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia jeden złotych), w terminie do dnia 09.04.2013 r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto ZBiLK w ING Bank Śląski O/Szczecin nr 73 1050 0099 6803 0000 0000 0001 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, w pokój nr 10 przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbilk.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach