Przetargi.pl
Remont dróg gminnych przy użyciu płyt drogowych na terenie miasta i gminy Mirosławiec

Gmina i Miasto Mirosławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 37
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2595042 , fax. 067 2595042
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Mirosławiec
  ul. Wolności 37 37
  78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 067 2595042, fax. 067 2595042
  REGON: 57079150800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych przy użyciu płyt drogowych na terenie miasta i gminy Mirosławiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a)oznakowania i zabezpieczenia terenu robót przed rozpoczęciem prac, b)korytowania nawierzchni drogi, c)profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, d)wykonania warstwy odsączającej, e)rozebrania istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych na Osiedlu XXX - lecia LLP w miejscowości Mirosławiec Górny, f)wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,12m, g)wypełnienia powierzchni pomiędzy płytami kruszywem łamanym, h)plantowanie i zagęszczenie poboczy, i)uporządkowania terenu robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miroslawiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach