Przetargi.pl
Serwis wsparcia dla systemów wdrożonych przez COIG S.A. oraz usługa rozwoju oprogramowania – w 2021r. CUI-ZZ.3200.33.2020

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 777 90 23 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 777 90 23, fax. -
  REGON: 22287361000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cui.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis wsparcia dla systemów wdrożonych przez COIG S.A. oraz usługa rozwoju oprogramowania – w 2021r. CUI-ZZ.3200.33.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Kod CPV: 72250000-2, 72300000-8, 3.2.Przedmiotem zamówienia podzielony jest na dwie części: 3.2.1.Część 1: 3.2.1.1Świadczenie usług serwisowych w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. dla Systemów wdrożonych i funkcjonujących u Zamawiającego tj: 1)Systemu KSAT działającego w Urzędzie Miejskim Wrocławia (dalej: UMW), wdrożonego w trakcie realizacji umowy ZP/PO/158/2009/WIN, z dnia 16 lipca 2010 wraz z późniejszymi umowami dot. utrzymania i rozwoju; 2)Systemu KSAT działającego w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (dalej: CUI) wdrożonego w trakcie realizacji umowy CUI/ZP/W/4/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. wraz z późniejszymi umowami dot. utrzymania i rozwoju; 3)Systemu Mdok przeznaczonego do obsługi obiegu kancelaryjnego, wdrożonego w trakcie realizacji umowy ZP/PN/22/2012/WIN z dnia 24 maja 2012 r. wraz z późniejszymi umowami dot. utrzymania i rozwoju; 4)Systemu SGN, działającego w Urzędzie Miejskim Wrocławia wdrożonego w trakcie realizacji umowy CUI/ZP/PO/11/2014 z dnia 03 marca 2015 wraz z późniejszymi umowami dot. utrzymania i rozwoju; 5)Systemu KSAT GOP wdrożonego w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w trakcie realizacji wdrożenia systemu w Gminie Wrocław ZP/PN/38/2013 z dnia 18 kwietnia 2014r. umowy dla którego Strony zawarły umowę pogwarancyjną CUI/ZP/WU/129/2016 z dnia 01 września 2016 wraz z późniejszymi umowami dot. utrzymania i rozwoju; 6)Systemu PLIP (tj. Wrocławskiej Platformy Informacyjno-Płatniczej) wdrożonego w trakcie realizacji umów o numerach 31/2013/WIN z dnia 08 listopada 2013 oraz CUI/ZP /W/9/2015 z dnia 18 lutego 2015 dla UMW wraz z późniejszymi umowami dot. utrzymania i rozwoju, w tym podniesienia wersji do PLIP2. 3.2.1.2.W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca zobowiązany jest do: 1)modyfikacji Systemów wynikającej z zmiany przepisów prawa i dostosowania Systemów do obowiązujących przepisów prawa, 2)aktualizacji Systemów z zachowaniem funkcjonalności opracowanych wcześniej specjalnie dla Zamawiającego oraz integracji z innymi programami i systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego, 3)usuwania Awarii, 4)udzielania użytkownikom i administratorom Systemów pomocy m.in. w formie konsultacji i wyjaśniania błędów oraz usuwaniu ich skutków, 5)udostępniania Zamawiającemu bieżących informacji na temat dokonywanych przez Wykonawcę czynności administracyjnych na bazie danych; informacje te mają zawierać zakres wykonanych czynności, określenie czasu, osobę wykonującą powyższe czynności, 6)udostępnianie Zamawiającemu aktualnego opisu tabel i pól bazy danych raz na kwartał w przypadku zmiany struktury baz, 7)udzielania administratorom Systemów wsparcia technicznego w formie konsultacji w przypadku konieczności reinstalacji poszczególnych Systemów i bazy danych, 8)udzielania administratorowi lub wskazanym przedstawicielom Zamawiającego przez konsultantów Wykonawcy, bieżących konsultacji telefonicznych w zakresie eksploatacji Systemów, w szczególności przez wyjaśnienia, diagnozy, porady i odpowiedzi na pytania związane z eksploatacją Systemów w zakresie wdrożonej funkcjonalności, 9)pomocy w formie konsultacji w wypadku trudności z wykonaniem prac administracyjnych w Systemie, 10)pomocy w formie konsultacji w uruchomieniu Systemu po Awarii nie wynikającej z winy Wykonawcy, 11)dostosowywanie i uaktualnianie systemu do zmieniających się wersji oprogramowani dostarczanych przez podmioty trzecie oraz zmian w oprogramowaniu użytkowanym przez użytkowników końcowych (m.in. dostosowywania systemów do wymagań najnowszych wersji przeglądarek internetowych), 12)usuwanie wykrytych podatności systemu związanych z wydajnością i bezpieczeństwem, 13)przekazywania Zamawiającemu bieżących informacji na temat nowych wersji Systemów, nowych funkcjonalności lub rozszerzeń Systemów oraz nowych rozwiązań technologicznych, dostępnych za dodatkowym wynagrodzeniem, 3.2.1.3.dostosowywania Systemów, w celu wymiany danych z systemami dla których są publikowane ogólnie dostępne informacje o zmianach, z którymi wymiana danych już funkcjonuje i w zakresie, w jakim taka wymiana danych funkcjonuje. 3.2.1.4W przypadku wprowadzania modyfikacji i aktualizacji Systemów, Wykonawca zobowiązany jest przed ich wprowadzeniem na środowisku produkcyjnym Systemu, wprowadzić je na środowisku testowym, do niniejszego punktu nie mają zastosowania postanowienia § 8 dotyczącego odpowiedzialności stron. 3.2.1.5.Modyfikacje i aktualizacje Systemów będą dokonywane przez Wykonawcę w czasie ustalonym z Zamawiającym w taki sposób aby nie utrudniało to pracy na Systemach przez Zamawiającego. 3.2.1.6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dotyczący Części 1 postępowania) został określony w Załączniku nr 1.1 do Zaproszenia – Projekt umowy dla części 2 postępowania (w tym w załącznikach do projektu umowy). 3.2.2.Część 2: 3.2.2.1.Świadczenie usług rozwoju oprogramowania polegających na wykonaniu modyfikacji w użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniu w ramach puli godzin: Zamówienie podstawowe: 38 rbh Zamówienie w ramach prawa opcji: 1150rbh. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 3.2.2.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dotyczący Części 2 postępowania) został określony w Załączniku nr 1.2 do Zaproszenia – Projekt umowy dla części 2 postępowania (w tym w załącznikach do projektu umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach