Przetargi.pl
Rzeka Kanał Drzewny w km 0+500-3+300 wraz z wałem przeciwpowodziowym w km 0+520-0+840 i 1+590-3+300 oraz rzeka Kanał Drzewny Mały w km 0+000-0+300 - roboty konserwacyjne Gmina Miasto Kołobrzeg pow. kołobrzeski

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  Al. Papieża Jana Pawła II 42 42
  70-415 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rzeka Kanał Drzewny w km 0+500-3+300 wraz z wałem przeciwpowodziowym w km 0+520-0+840 i 1+590-3+300 oraz rzeka Kanał Drzewny Mały w km 0+000-0+300 - roboty konserwacyjne Gmina Miasto Kołobrzeg pow. kołobrzeski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Miejsce realizacji: Gmina Miasto Kołobrzeg (obręb 11 dz. 417, 419 i 324/2, obr. 17 dz. 241, obr. 18 dz. 29/1) Powiat: kołobrzeski Województwo: zachodniopomorskie 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjne służące bieżącemu utrzymaniu cieków oraz urządzeń wodnych podstawowych w ramach planu rzeczowo - finansowego robót konserwacyjnych na rok 2011. Planowane roboty konserwacyjne zlokalizowane są na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Zakresem robót konserwacyjnych objęta jest rzeka Kanał Drzewny w km 0+500-3+300 (L=2,80km) wraz z wałem przeciwpowodziowym w km 0+520-0+840 (L=0,32 km) i w km 1+590 - 3+300 (L=1,71 km), oraz rzeka Kanał Drzewny Mały w km 0+000 - 0+300 (L=0,30km). Roboty konserwacyjne będą polegać na: ręcznym wykoszeniu skarp rzeki i wałów przeciwpowodziowych (F=29278,0m2 tj.2,93ha), usunięciu zakrzaczeń ze skarp rzeki (F=0,284ha), mechanicznym odmuleniu rzeki (V=15839,90m3) z wywozem urobku (V=15639,90m3), naprawie muru oporowego na dł. 80,0m. Zakres robót obejmuje również montaż na wałach przeciwpowodziowych 8 szt. tablic informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego. Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym (załącznik nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452460003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . WADIUM 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:14.000,00 PLN 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05 sierpnia 2011 r., do godz. 12:00. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. I Oddział w Szczecinie, nr: 34 1020 4795 0000 9002 0122 0631 z adnotacją: WADIUM - przetarg ozn. NP/EKL/333/96/2011 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 42, w kasie (pok. 20), przed upływem terminu składania ofert . 6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8) Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy. UWAGA! Stosownie do zapisów art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający Zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach