Przetargi.pl
Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice

Gmina Chrząstowice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 219 613 , fax. 774 219 666
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrząstowice
  ul. Dworcowa 38
  46-053 Chrząstowice, woj. opolskie
  tel. 774 219 613, fax. 774 219 666
  REGON: 53141301800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie w 3 miejscowościach Gminy Chrząstowice (Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Niwki) miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez realizację 6 inwestycji związanych z zagospodarowaniem miejsc przystankowych i terenów zielonych oraz montażem urządzeń siłowych i placu zabaw w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice”. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wymianę urządzeń na placu zabaw w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej (dz. nr 474/103 – przy Klubie Samorządowym), 2) montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej (dz. nr 491/105 – przy Klubie Samorządowym), 3) zagospodarowanie miejsca przystankowego w obrębie ul. Ozimskiej i ul. Zwycięstwa w Chrząstowicach (dz. nr 509/81, 372/75, 65), 4) montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Dębskiej Kuźni przy ul. Niweckiej (dz. nr 1177/222 – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3), 5) zagospodarowanie terenu zielonego w Dębskiej Kuźni przy ul. Solarka (dz. nr 1122/219 – przy stacji PKP), 6) montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Niwkach przy ul. Wiejskiej (dz. nr 471/70 – przy istniejącej siłowni i placu zabaw).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112710-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Leśnica Filia Chrząstowice rachunek nr: 12 89071063 20087006 6514 0005 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.3.2019. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Kosztorysy ofertowe -Pełnomocnictwo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach