Przetargi.pl
Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza

Gmina Krzywcza ogłasza przetarg

 • Adres: 37-755 Krzywcza, Krzywcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48166711486 , fax. +48167332202
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzywcza
  Krzywcza 36
  37-755 Krzywcza, woj. podkarpackie
  tel. +48166711486, fax. +48167332202
  REGON: 650900393
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krzywcza.pl; http://www.bip.ugkrzywcza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza obejmować będzie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych w miejscach wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ na podstawie zasad opisanych w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projektach budowlano – wykonawczych zgodnie z załącznikami nr 7-7.7 na terenie Gminy Krzywcza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo, 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów. 4. Kosztorys.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach