Przetargi.pl
„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Rogóźno”

GMINA ROGÓŹNO ogłasza przetarg

 • Adres: 86-318 Rogóźno, Rogóźno 91B
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ROGÓŹNO
  Rogóźno 91B
  86-318 Rogóźno, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 871118661
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Rogóźno”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Rogóźno-Zamek – modernizacja placu zabaw na działce nr 59/1, obręb ewidencyjny 0006 Rogóźno-Zamek.Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Białochowo – modernizacja plaży wraz z budową pomostu pływającego na działce nr 72, obręb ewidencyjny Białochowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 22.1. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości:22.1.1. 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100) przy złożeniu oferty co do pierwszej części zamówienia;22.1.2. 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych złotych 00/100) przy złożeniu oferty co do drugiej części zamówienia;22.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.22.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:22.3.1. Pieniądzu;22.3.2. gwarancjach bankowych;22.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;22.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).22.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rogóźno – BS Łasin 67 9500 0008 0000 0097 2000 0014. W tytule należy napisać: „Wadium – Przebudowa placów zabaw, część ……*”.*Uzupełnić właściwą część postępowania22.5. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uznaje się takie wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.22.6. Jeżeli wadium jest składane w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej- przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodniez obowiązującymi przepisami i powinno zawierać następujące elementy:22.6.1. Nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;22.6.2. kwotę wadium;22.6.3. termin ważności gwarancji/ poręczenia w formule: "od dnia ............. - do dnia ...................";22.6.4. zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji/ poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.22.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowaw art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust 2 ustawy Pzp.22.8. Zasady dokonywania, zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 Ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 17.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:17.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie;17.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie;17.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie17.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej- Dla części I warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż:17.1.4.1. posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu placu zabaw o wartości każdego z nich na poziomie min. 50 000 zł (brutto).17.1.4.2. dysponuje osobami, tj. jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.17.1.5. Zdolności technicznej lub zawodowej- Dla części II warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż:17.1.5.1. posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu dostawie i montażu pomostu pływającego o stalowych konstrukcjach o wartości każdego z nich na poziomie min. 50 000 zł (netto).17.1.5.2. dysponuje osobami, tj. jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach