Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH, CZYSTOŚCI ORAZ CHEMICZNYCH

11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Gdańska 147
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
  Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 341260412
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH, CZYSTOŚCI ORAZ CHEMICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa środków czystości – InfrastrukturaGłówny CPV – 39800000-0 - Środki czyszczące i polerująceSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w SWZ, w załączniku 1a do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 a do SWZ2. Dostawa środków pielęgnacyjnych i chemicznych – Służba MundurowaGłówny CPV – 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciałaDodatkowe CPV:19500000-1 – Guma i tworzywa sztuczne24400000-8 – Nawozy azotowe i związki azotuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w SWZ, w załączniku 1b do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 b do SWZGłówny CPV – 39800000-0 - Środki czyszczące i polerująceDodatkowe CPV:24900000-3 – Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne18400000-3 – Odzież specjalna i dodatkiSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w SWZ, w załączniku 1c do SWZ oraz w projekcie umowystanowiącym załącznik nr 2 c do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach