Przetargi.pl
Dostawa środków czystości i kosmetyków

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3256735, 3256609 , fax. 523 256 606
 • Data zamieszczenia: 2021-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  ul. Seminaryjna 1
  85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3256735, 3256609, fax. 523 256 606
  REGON: 92356930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości i kosmetyków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i kosmetyków, która obejmuje: Pakiet 1 – Preparaty do mycia i pielęgnacji posadzek wodoodpornych, powierzchni zmywalnych oraz sanitarnych; Pakiet 2 – Preparaty do usuwania powłok polimerowych, polimerowe preparaty do zabezpieczania powierzchni wodoodpornych oraz polimerowe preparaty do pielęgnacji powierzchni wodoodpornych metodą natryskową; Pakiet 3 – Preparaty do mycia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej; Pakiet 4 – Środek piorąco - dezynfekujący do prania ścierek i mopów; Pakiet 5 – Preparat do odkamieniania; Pakiet 6 – Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk; Pakiet 7 – Kosmetyki do pielęgnacji skóry; Pakiet 8 – Pianka do pielęgnacji skóry; Pakiet 9 – Środek do czyszczenia wanien; Pakiet 10 – Emulsja do pielęgnacji rąk; Pakiet 11 – Oliwka do masażu; Pakiet 12 – Różne środki czystości i kosmetyki; Pakiet 13 – Kwas cytrynowy; Pakiet 14 – Preparaty do usuwania powłok polimerowych, polimerowe preparaty do zabezpieczania powierzchni wodoodpornych rozpraszające ładunki elektrostatyczne oraz preparat do mycia i pielęgnacji powierzchni o właściwościach rozpraszających ładunek elektrostatyczny; Pakiet 15 – Mleczko do czyszczenia; Pakiet 16 – Preparat do usuwania zabrudzeń poremontowych; Pakiet 17 – Preparat do gruntownego czyszczenia gresu i płytek ceramicznych; Pakiet 18 – Czyściwo przemysłowe; Pakiet 19 – Suche chusteczki włókninowe, niskopyłowe wraz z pojemnikiem dozującym; Pakiet 20 – Ścierki podłogowe; Pakiet 21 – Płyn do odkamieniania w spreju; Pakiet 22 – Środek do usuwania pleśni w spreju; Pakiet 23 – Płyn do czyszczenia ekranów w aerozolu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają Formularze cenowe/Przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-23 do SIWZ. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi: 3.1. być wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.), lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.) – dotyczy Pakietu 19 poz. 1; 3.2. posiadać biobójcze działanie i spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 2231 ze zm.)– dotyczy Pakietu 4; 3.3. być kosmetykiem i spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2227 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, ze zm.) – dotyczy Pakietu 6, 7, 8, 10, 11 i 12 poz. 1 – 4 i 10- 16; 3.4. być przeznaczony do kontaktu z żywnością i spełniać warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L. nr 338, str. 4) – dotyczy Pakietu 1 poz. 3 i 4, Pakietu 13; 4. Zamawiający określa następujący, dopuszczalny sposób zaoferowania przedmiotu zamówienia – nie dotyczy Pakietu 1 poz. 7: 4.1. w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: „Zaoferowana ilość opakowań”, należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną). 4.2. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić tę różnicę w kalkulacji ceny. 5. Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach