Przetargi.pl
Rozdział zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją przepływowych osadników ścieków na terenie nieruchomości będących własnością Miasta Kalisz, a pozostających w zarządzie MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części (zadań)

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 598 55 00 , fax. 62 598 55 01
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Dobrzecka 18 18
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 598 55 00, fax. 62 598 55 01
  REGON: 25052391600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozdział zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją przepływowych osadników ścieków na terenie nieruchomości będących własnością Miasta Kalisz, a pozostających w zarządzie MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części (zadań)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozdziału zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją przepływowych osadników ścieków na terenie nieruchomości będących własnością Miasta Kalisz a pozostających w zarządzie MZBM w Kaliszu w podziale na 7 części (zadań) : Zadanie 1 : Rozdział zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie nieruchomości przy ul. Hożej 1 w Kaliszu, Zadanie 2 : Rozdział zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie nieruchomości przy ul. Hożej 3 w Kaliszu, Zadanie 3 : Rozdział zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją osadnika ścieków na terenie nieruchomości przy ul. Warszawskiej 26 w Kaliszu, Zadanie 4 : Rozdział zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją osadnika ścieków na terenie nieruchomości przy ul. Warszawskiej 41 w Kaliszu, Zadanie 5 : Rozdział zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją osadnika ścieków na terenie nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 177-179 w Kaliszu Zadanie 6 : Rozdział zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją osadnika ścieków na terenie nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 189 i Wrocławskiej 191 w Kaliszu, Zadanie 7 : Rozdział zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją osadnika ścieków na terenie nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 301 w Kaliszu. Zakres prac obejmuje między innymi: Zadanie 1-2 : a) wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach budynku, b) wymianę rur deszczowych, c) wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynku, d) montaż studni przepływowych Wavin 425, Zadanie 3-7 : a) wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach budynku, b) wymianę rur deszczowych, c) wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynku, d) montaż studni przepływowych Wavin 425, e) likwidacja przepływowego osadnika ścieków. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu prac, utrzymania zaplecza budowy, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, uzyskania z PWiK Kalisz protokołu potwierdzającego prawidłowość wykonania zadania , przywrócenia nawierzchni (terenu) do stanu pierwotnego oraz innych czynności wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Szczegółowy zakres prac oraz sposób wykonania określają załączniki do SIWZ : a) koncepcja rozdziału , b) przedmiar robót, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, d) wzór umowy. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia : 1)Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 2)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20.000 PLN. Wykonawca w w/w okresie zobowiązany jest przedkładać uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach