Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych do EKG i EEG.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4262171 , fax. 061 4261118
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego
  ul. Poznańska 15 15
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4262171, fax. 061 4261118
  REGON: 00029136800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dziekanka.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych do EKG i EEG.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych do EKG i EEG: Pakiet nr 1 - cewniki urologiczne Pakiet nr 2 - elektrody do EKG Pakiet nr 3 - igły Pakiet nr 4 - błony termoczułe Pakiet nr 5 - rękawice Pakiet nr 6 - rurki ustno - gardłowe, intubacyjne i tracheotomiczne Pakiet nr 7 - rękawy, torebki i taśmy do sterylizacji Pakiet nr 8 - strzykawki Pakiet nr 9 - kaniule dożylne i korki Pakiet nr 10 - paski testowe, glukometry Pakiet nr 11 - cewniki do odsysania Pakiet nr 12 - materiały ochronne jednorazowego użytku Pakiet nr 13 - pozostały sprzęt medyczny jednorazowego użytku Pakiet nr 14 - kołnierze ortopedyczne Pakiet nr 15 - sprzęt szpitalny Pakiet nr 16 - pasy zabezpieczające Pakiet nr 17 - pozostały sprzęt medyczny wielorazowego użytku Pakiet nr 18 - żele USG i EKG Pakiet nr 19 - papiery termoczułe Pakiet nr 20 - opakowania apteczne Uwaga - w przypadku pakietu nr 9 - Zamawiający wymaga załączenia do złożonej oferty próbek kaniul dożylnych !!!
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 211000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dziekanka.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach