Przetargi.pl
Rozbudowa ulicy Obrońców Westerplatte i rozbudowa ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Węgrowie

Miasto Węgrów ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Rynek Mariacki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 308 12 00, , fax. 25 308 12 08
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Węgrów
  ul. Rynek Mariacki 16
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 25 308 12 00, , fax. 25 308 12 08
  REGON: 71158223300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wegrow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulicy Obrońców Westerplatte i rozbudowa ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Węgrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dróg gminnych ulicy Obrońców Westerplatte i ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Węgrowie wraz z włączeniem ulicy Obrońców Westerplatte do ulicy Szerokiej. Realizowana inwestycja będzie w oparciu o następujące dokumentacje: 1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 420840W ul. Gen. Sikorskiego w Węgrowie” 2. „Rozbudowa drogi gminnej nr 420851W ul. Obrońców Westerplatte w Węgrowie” 3. „Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej et. II na odcinku od skrzyżowania z al. Partyzantów do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 w Węgrowie” 1. Zakres prac obejmuje wykonanie rozbudowy drogi gminnej nr 420840W - ul. gen. Władysława Sikorskiego w Węgrowie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+449,22 oraz łączników z drogą krajową nr 62 ul. Piaskową na odcinkach: 0+000,00 do km +063,73 oraz od km 0+000,00 do km 0+62,13. oraz łącznikiem z ulicą Obrońców Westerplatte. Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: a) Roboty drogowe: • Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, grub. 8cm koloru szarego oraz szerokości 5,50m. • Budowę obustronnych chodników z kostki betonowej, o szerokości 2,00m o grub. 6cm. • Budowę pobocza o szerokości 1,00 m. • Budowę zjazdu publicznego, z kostki betonowej o grubości 8 cm, szerokość zjazdów min.5,0m, zjazdy wyokrąglone łukami min.R-5,0m. • Budowę zjazdów indywidualnych, z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm. Dodatkowo należy wykonać dojścia do istniejących furtek o szerokości 1,50 m. • Budowę miejsc postojowych. z kostki betonowej, grub. 8 cm. b) Urządzenia infrastruktury związane z drogą: • Budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa pięć słupów oświetleniowe wraz z oprawami typu LED. Linię oświetleniową wybudować kablem YAKXS 4x35mm2. Zasilanie wykonać z istniejącego oświetlenia. • Budowa kanalizacji deszczowej, kanał deszczowy DN200mm z rur PP min. SN8 - 102,00 mb; - kanał deszczowy DN250 mm z rur PP min. SN8 - 163,50 mb; - kanał deszczowy DN315 mm z rur PP min. SN8 - 320,50 mb; studzienki rewizyjne DN1000 mm z tworzywa sztucznego - 14,0kpt; studzienki rewizyjne DN1000mm z tworzywa sztucznego z włączeniem „in-situ” - 3,0kpt; wpusty uliczne DN600mm z osadnikiem 1,00m - 27,0kpl. c) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej: • Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa 4 studni telekomunikacyjnych, budowa rur kanalizacji telekomunikacyjnej, budowa kabli telekomunikacyjnych kanałowych, budowa kabli telekomunikacyjnych ziemnych, budowa obiektów ochronnych w postaci rur osłonowych. • Przebudowa sieci elektrycznej średniego napięcia. przełożenie istn. linii kablowej SN 15kV dł. 82m po nowej bezkolizyjnej trasie na odcinku dł. 79m oraz przebudowa dwóch słupów NN. d) Zieleń. W zakres robót wchodzi wycinka 16 drzew, nasadzeniene 26 drzew i wykonanie trawników. 2. Zakres prac obejmuje wykonanie rozbudowy drogi gminnej nr 420851W - Obrońców Westerplatte w zakresie budowy jezdni o szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8 cm, koloru szarego. Przyjęto opracowanie chodnika o szerokości 2,00 m z betonowej kostki brukowej o grub. 6cm. W opracowaniu ujęto dojazd do każdej działki poprzez zjazd bramowy o szerokości 4,50m. Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm. Dodatkowo zaprojektowano dojścia do istniejących furtek o szerokości 1,50 m. Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: a) Roboty drogowe: • Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, grub. 8 cm koloru szarego oraz szerokości 5,50 m. • Budowa chodników z kostki betonowej, o szerokości 2,00 m o grub. 6 cm (na odcinku o długości ok. 200 m od skrzyżowania z ulicą Gdańską - chodnik obustronny, na odcinku ok. km 0+200 do 0+350 oraz od 0+490 do końca opracowania - chodnik jednostronny). • Budowa pobocza o szerokości 1,00 m. • Budowa zjazdu publicznego, z kostki betonowej o grubości 8 cm, szerokość zjazdów min. 5,0m, zjazdy wyokrąglone łukami min.R-5,0m oraz R=6,00 m. • Budowa zjazdów indywidualnych, z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm. Dodatkowo zaprojektowano dojścia do istniejących furtek o szerokości 1,50 m. b) Urządzenia infrastruktury związane z drogą: • Budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa dwóch słupów oświetleniowe wraz z oprawami typu LED. Linię oświetleniową wybudować kablem YAKXS 4x35mm2. Zasilanie wykonać z istniejącego oświetlenia. • Budowa kanalizacji deszczowej, kanał deszczowy DN200mm z rur PP min. SN8 - 57,00mb; kanał deszczowy DN250mm z rur PP min. SN8 - 149,00mb; kanał deszczowy DN315mm z rur PP min. SN8 - 255,50mb; kanał deszczowy DN300mm z rur betonowych - 18,00mb; studzienki rewizyjne DN1000mm z tworzywa sztucznego - 12,0kpt; wpusty uliczne DN600mm z osadnikiem 1,00m - 17,0kpl; wpust uliczny DN600mm z odpływem bocznym z osadnikiem 1,00m - 5,0kpl. c) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej: • Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa 2 studni telekomunikacyjnych, budowa rur kanalizacji telekomunikacyjnej, budowa kabli telekomunikacyjnych kanałowych, budowa kabli telekomunikacyjnych ziemnych, budowa słupów telekomunikacyjnych, budowa obiektów ochronnych w postaci rur osłonowych. • Przebudowa sieci wodociągowej z rur PE średnicy 160x9,5mm PE 100 RC wraz z montażem armatury – długości15 mb. • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200mm z rur PVC-U SN 8 o długości 9,5 mb, studzienka rewizyjna DN 1000 mm z tworzywa sztucznego. d) Zieleń. W zakres robót wchodzi wycinka 28 drzew, nasadzenie 18 drzew i wykonanie trawników. 3. Włączeniem ulicy Obrońców Westerplatte do ulicy Szerokiej. Wykonanie ok. 45mb włączenia ulicy Obrońców Westerplatte z ulicą Szeroką. a) Roboty drogowe: • Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, grub. 8 cm koloru szarego oraz szerokości 5,50 m. • Budowa jednostronnego chodnika z kostki betonowej, o szerokości 2,00 m o grub. 6 cm • Budowa zjazdów indywidualnych, z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm. b) Urządzenia infrastruktury związane z drogą: • Budowa kanalizacji deszczowej, kanał deszczowy DN200mm z rur PP min. SN8 - 12,50mb; kanał deszczowy DN250mm z rur PP min. SN8 - 37,50mb; kanał deszczowy DN315mm z rur PP min. SN8 - 14,50mb; studzienki rewizyjne DN1000mm z tworzywa sztucznego - 1,0kpt; wpust uliczny DN600mm z osadnikiem 1,00m - 1,0kpl; odwodnienie liniowe DN 200 długości 6,5 m. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: - rozbiórki i odbudowy ogrodzeń, - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej, - wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługa geodezyjna, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, projekt czasowej organizacji ruchu, projekt organizacji robót. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 23 września 2003r.). Szczegółowy zakres wyznaczają projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1a,1b,2,3 do SIWZ. Uwaga Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót , kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego zapewnienia dostawy mediów do posesji zlokalizowanych w obrębie robót i uzgodnienia terminu przebudowy przyłączy z właścicielem tych posesji. Wykonawca jest zobowiązany w czasie prowadzenia robót do umożliwienia tymczasowego dojazdu do posesji zlokalizowanych w obrębie robót. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 9. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument winien być złożony przez każdego z wykonawców. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.13 SIWZ, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 5-7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 7) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 6. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach