Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Adres: 01-138 Warszawa, ul. Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 43 12 312, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Płocka 26
  01-138 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 43 12 312, , fax. -
  REGON: 000288490
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igichp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach: -Pakiet nr 1: Igły do biopsji; -Pakiet nr 2: Materiały zużywalne do pomp Medima; -Pakiet nr 3: Zestawy do kaniulacji, cewniki, igły do znieczulenia, przyrządy do endoskopii; -Pakiet nr 4: Talk sterylny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach