Przetargi.pl
Rozbudowa ulicy M. Reja

Gmina Miejska Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 21 80 , fax. 85 674 37 46
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Hajnówka
  ul. Aleksego Zina 1
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 682 21 80, fax. 85 674 37 46
  REGON: 50658999000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hajnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulicy M. Reja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa ulicy Mikołaja Reja w Hajnówce w zakresie: - roboty drogowe (nawierzchnia jezdni ulicy, chodników dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, zjazdów publicznych), - rozbiórkę i budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, - rozbiórkę i budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego, - budowę kanalizacji teletechnicznej, - przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej, - przebudowę sieci wodociągowej, - przełożenie (na krótkich odcinkach) doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN, CPV: 45233000-9, 45233252-0, 45111200-0, 45232300-5, 45231000-5, 45232130-2. 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych i przygotowanie terenu pod budowę, usuniecie drzew i krzewów, wykonanie podbudowy koryta, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie ścieków przykrawężnikowych, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i kratek ściekowych, oznakowanie dróg, wykonanie elementów ulicy, zieleń drogowa, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie zwieńczeń studni kanalizacji sanitarnej, wykonanie sieci wodociągowej, wykonanie robót teletechnicznych, wykonanie robót elektrycznych. 3.3 Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, będące załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1 Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł. 10.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669) 10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP Hajnówka Nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218. 10.4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.5 Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - brak wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wymagane w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO – zał. nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach