Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworczysko - Hołny Wolmera

Gmina Sejny ogłasza przetarg

 • Adres: 16-500 Sejny, Jerzego Grodzińskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 5162045, 5173773 , fax. 0-81 5162676
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sejny
  Jerzego Grodzińskiego 1
  16-500 Sejny, woj. podlaskie
  tel. 0-87 5162045, 5173773, fax. 0-81 5162676
  REGON: 79067114200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworczysko - Hołny Wolmera
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowie drogi gminnej nr 102244B Dworczysko - Hołny Wolmera na długości 2931,41m. 1. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą dokumentacji technicznej (projektowej) oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, - wykonanie robót ziemnych, w tym: wykopów i nasypów związanych z kształtowaniem korpusu, korytowaniem pod poszerzenia jezdni i renowacją skarp, - remont przepustów pod drogą - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR1, - budowę zjazdów gospodarczych indywidualnych o nawierzchni bitumicznej z budową przepustów pod zjazdami, - wykonanie poboczy drogi z kruszywa i poboczy zjazdów, - oznakowanie pionowe. - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi, - bez przebudowy przepustu betonowego na rzece Hołnianka w km drogi 2+749 oraz bez wycinki drzew i krzaków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 tys. zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przedstawi kosztorys ofertowy. Przedstawi polisę, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 500 tys. zł z terminem jej obowiązywania w okresie trwania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach