Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na budowie ul. Tygrysiej w Sobolewie, gm. Supraśl

Gmina Supraśl ogłasza przetarg

 • Adres: 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7132725, 7132701 , fax. 085 7132720, 7132725
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Supraśl
  ul. Piłsudskiego 58
  16-030 Supraśl, woj. podlaskie
  tel. 085 7132725, 7132701, fax. 085 7132720, 7132725
  REGON: 50659148000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suprasl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na budowie ul. Tygrysiej w Sobolewie, gm. Supraśl
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie drogi w Henrykowie w zakresie: 1) Robót drogowych, 2) Robót sanitarnych, 3) Robót elektrycznych, 3) Zakres planowanej inwestycji podlegającej nadzorowi obejmuje: budowę ulicy Tygrysiej i Niedźwiedziej w Sobolewie wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną, tzn. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, budową wodociągu, budową linii oświetlenia ulicznego oraz przebudową linii telekomunikacyjnych, gazociągu i linii energetycznej nn i Sn. Ulica Tygrysia i niedźwiedzie w zakresie objętym projektem przebudowy i rozbudowy ma długość 1170 m.b. ( ul. Tygrysia – 1005 m.b., ul. Niedźwiedzia – 165 m.b.). 4) W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Wykonawcą robót: Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok, na kwotę ryczałtową 3 385 008,98 brutto. 5) Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje prace wykonywane z tytułu sprawowanego nadzoru w trakcie prowadzenia prac budowlanych, o których mowa w ust. 3 oraz prac wykonywanych w okresie zgłaszania i usuwania wad, a w tym w ramach gwarancji lub rękojmi za wady. 6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w granicach posiadanego umocowania będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. 7) Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) dla osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy (wzór – zał. nr 3 do SIWZ); b) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru); UWAGA !: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykład wzoru treści oświadczenia - Zał. nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach